2018.12.16
1488.12.16
december 16. I. Mátyás követet küld III. Iván moszkvai nagyfejedelemhez a szövetségi tárgyalások folytatására. → július 29.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.12.16
Kossuth népfelkelést hirdet az osztrák támadók ellen
1848.12.16
Pri Trnave sa odohrala bitka medzi honvédskymi oddielmi pod velením Richarda Guyona a cisárskym vojskom generála Baltazára Šimuniča (Simunich, Simunič), z ktorej víťazne vyšla cisárska strana. Boje sa preniesli aj do samotného mesta, odkiaľ honvédi ustúpili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.16
december 16. Guyon Richárd ezredes csapatai Nagyszombatnál súlyos vereséget szenvednek a Balthasar Simunich br. tábornok vezette császáriaktól.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1858.12.16
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 16 декабря 1858 г. — 29,306— 307.
Marx to Engels. 16 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 306— 307. Dok. 942] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 361 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 361.
1868.12.16
december 16. Megindul a Magyar Állam című katolikus politikai napilap, Jósika Kálmán br. szerkesztésében. (Az Idők Tanúja utódja.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.12.16
december 16. Az Osztrák—Magyar Monarchia ideiglenes kereskedelmi szerződést köt Németországgal.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.12.16
Škultéty Hviezdoslavovi
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 277
1918.12.16
Провозглашение Временным Рабоче-Крестьянским правительством Советской власти в Литве
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.16
Первый всегерманский съезд советов (большинство съезда пошло за социал-демократами)
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.16
Декабрь, 16. Ленин дает предписание наркому внутренних дел Г. И. Петровскому немедленно назначить строжайшее следствие по жалобе крестьян дер. Будилово Любимского уезда Ярославской губ. на действия председателя комбеда.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.12.16
Agrární strana
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 354 Dok. 148
1938.12.16
16. december 1938, Krušovce. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Ľudovítom K., predtým kolonistom v obci Veľké Kosihy - kolónia Okánikovo, ktorý vypovedal, že maďarskí žandári najprv u neho hľadali zbraň a hoci ju nenašli, vyhostili ho z obsadeného územia aj so stratou nehnuteľného majetku. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Vendelínom N., bývalým kolonistom v obci rov a civilného obyvateľstva musel opustiť svoj dom a majetok. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Viktorom H., bývalým-kolonistom v obci Belvateľstva proti kolonistom, v dôsledku čoho musel opustiť svoj majetok a odísť s rodinou Hlásenie žandárskej stanice Okresnému úradu v Krupine o Matúšovi L. a jeho manželke,
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/165
1938.12.16
16. december 1938, Dunajská Lužná-Nové Košariská. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Vendelínom N., bývalým kolonistom v obci Lúč na Ostrove - Etreho Kračany, ktorý vypovedal, že pod hrozbou maďarských žandárov a civilného obyvateľstva musel opustiť svoj dom a majetok.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/166
1938.12.16
16. december 1938, Budapešť. Hlásenie česko-slovenského vyslanca M. Kobra o rozhovore s maďarským ministrom zahraničných vecí I. Csákym, ktorý prejavil ochotu zlepšiť politické vzťahy s Česko-Slovenskom.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/76
1938.12.16
16. december 1938, Budapešť. List predsedu maďarskej delimitačnej komisie R Telekiho predsedovi česko-slovenskej delimitačnej komisie Š. Janšákovi o potrebe okamžitého obnovenia rokovania komisie.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/77
1938.12.16
16. december 1938, Praha. Záznam z expozé zástupcu ministra zahraničných vecí I. Krna pred zahraničnými novinármi o úsilí česko-slovenského štátu vyriešiť sporné zahraničnopolitické problémy so susednými krajinami.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/78
1938.12.16
16. - 20. december 1938, Budapešť. Správa predsedu delimitačnej komisie Š. Janšáka o rokovaní s maďarskou delegáciou o zladení česko-slovenských a maďarských návrhov na vzájomnú výmenu obci pri demarkačnej čiare.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/82
1948.12.16
december 16. A Független Kisgazdapárt 12 képviselője lemond mandátumáról.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.12.16
16. - 17. december. Pred Krajským súdom v Bratislave sa konal proces s bývalými sociálnymi demokratmi na Slovensku, ku ktorým účelovo priradili aj osoby, ktoré nikdy v tejto strane neboli. Obžaloba ich vinila z podvratnej činnosti proti republike, z úmyslu obnoviť sociálnu demokraciu na kresťanských zásadách a Jána Béčku (minister londýnskej vlády, neskôr povereník zdravotníctva) navyše aj z vyzvedačstva, ktorého sa vraj dopustil ešte roku 1948. J. Béčko dostal trest 11 rokov väzenia, Emil Vidra a Ján Šindler 7 rokov, ostatní od 1 a pol roka do 2 a pol roka väzenia. 1958. Vznikla Skupina 4 výtvarníčok (Viera Krajcová, Jarmila Čihánková, Oľga Bartošíková, Tamara Klimová), ktorá sa v reakcii na ortodoxne presadzovaný socialistický realizmus zamerala na jeho opak, na zobrazovanie odpatetizovaných tém a foriem všedného dňa. Prvú oficiálnu výstavu mali roku 1959. Skupina bola súčasťou nového nástupu slovenského výtvarného umenia po období jeho prísneho zväzovania oficiálnym aparátom štátostrany a jej ideológov koncom 50. rokov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.12.16
Československá republika obnovila v plnej miere svoju aktívnu účasť vo Svetovej zdravotníckej organizácii, z ktorej roku 1949 vystúpila.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.12.16
V Bratislave a Trnave sa dva najväčšie závody priemyselnej výroby čokolády a cukroviniek spojili do jedného podniku s názvom Figaro.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.16
december 16-17. Várkonyi Péter külügyminiszter Bajorországba utazik.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.12.16
Тезисы к выступлению А.Н. Яковлева на XXII областной партийной конференции в г. Перми о задачах перестройки
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №84
2018.12.17
1858.12.17
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 17 декабря 1858 г. — 29,307— 309.
Marx to Engels. 17 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 307— 309. Dok. 943] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 362 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 362.
1868.12.17
Výzva, ktorou chcel J. N. Bobula získať podklad pre petičnú akciu v prospech zabezpečenia slovenského školstva
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [187]
1908.12.17
Na novovybudovanej trati medzi Popradom a Starým Smokovcom sa začala premávka elektrickej železnice v dĺžke 12 km. O štyri dni neskôr dala firma PHOEBUS do prevádzky aj pozemnú lanovku Starý Smokovec - Hrebienok.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.12.17
Провозглашение Советской власти в Латвии
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.17
december 17. Közzéteszik a december 16- án kelt 1918: VIII. néptörvényt az elemi iskolai tanítók Fizetésének rendezéséről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.12.17
Ранее 17 декабря. Ленин пишет § 3 "Постановка вопроса Марксом в 1852 году" главы II книги "Государство и революция".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.17
Декабрь, 17. Ленин пишет предисловие ко второму изданию книги "Государство и революция".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.17
Декабрь, 17. Ленин посылает финскому коммунисту О. С. Пуккэ написанные им добавления ко второму изданию книги "Государство и революция" - для финского издания книги. Ленин участвует в заседании бюро ЦК РКП(б), на котором обсуждаются вопрос о предстоящем съезде партии и работе комиссии по выработке партийной программы, резолюции съезда земотделов, вопросы о работе в Сибири, о съезде профсоюзов и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.12.17
december 17. Magyar—román tárgyalások folynak Abbáziában az optáns-per ügyében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.17
1938, december 17. Vrútky. - Hlásenie četníckej stanice vo Vrútkach Okresnému úradu v Martine o rozširovaní ilegálnych agitačných predvolebných letákov s pripojenými letákmi
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1938.12.17
1938, december 17. Bratislava. - Prípis prezídia Krajinského úradu v Bratislave okresným náčelníkom a policajným riaditeľom o rozširovaní ilegálnych letákov a leták s názvom Slovenskému ľudu!
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1938.12.17
Autonómna vláda rozpustila na základe svojho uznesenia z 5. decembra 1938 všetky telovýchovné spolky vrátane katolíckeho Orla a ich majetok pripadol Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.12.17
Adolf Hitler vydal príkaz hlavnému veliteľstvu Wehrmachtu na definitívnu likvidáciu Československa, pričom nemalo ísť o vojenský konflikt, ale o pacifikačnú, stabilizačnú akciu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.12.17
Článok: Slovenskí presídlenci deťom
Pravda 17.XII.1948-1
1948.12.17
Článok: Uj Szó - prvý týždenník čs. pracujúcich maďarskej národnosti
Pravda 17.XII.1948-2
1978.12.17
17-18 декабря Совещание руководителей коммунистических партий северных стран в Стокгольме.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1988.12.17
december 17. Megalakul az Erdélyi Szövetség.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.12.17
- Megalakul a Raoul Wallenberg Egyesület.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.12.18
1698.12.18
Radca Kráľovskej dvorskej komory C. A. Maigin žiadal bratislavského mešťanostu, aby poslal 12 kočiarov do Viedne na odvezenie panovníka a jeho sprievodu z Viedne k benátskym hraniciam. 1. Slovensko v rokoch 1526 - 1711
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1788.12.18
december 18. A király Zichy Károly grófot kinevezi országbíróvá. (Tisztségét 1795- ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.12.18
Bem Csucsánál megállítja Puchner császári seregét
1848.12.18
Vojská maršala Alfréda Windischgrätza obsadili Bratislavu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.18
Ľudovít Košut (Kossuth) v mene Výboru na obranu vlasti vyzval obyvateľstvo Uhorska na zriaďovanie dobrovoľníckych oddielov (geríl).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.18
december 18. Az erdélyi sereg Bem tábornok vezetésével Csúcsánál (Kolozs vm.) győztes ütközetben megállítja Puchner br. altábornagy Pest felé nyomuló seregét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.12.18
— Kossuth, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, szabadcsapatok alakítására szólítja fel az ország népét.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1858.12.18
V Liptovskom Mikuláši bola zriadená nemocnica Liptovskej župy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
Uhorská jednota lesných hospodárov informovala verejnosť, že vlci na Pohroní spôsobili značné škody na dobytku a ovciach, ktoré prevyšovali sumu 4 000 zlatých. V priebehu tohto roku bolo len na území Zvolenskej župy zastrelených 20 medveďov. V tejto súvislosti sa objavili návrhy, aby škodná zver (vlci a líšky) bola likvidovaná prostredníctvom strychnínu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
V Pukanci sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Jednoty proti trýzneniu zvierat. Išlo o miestnu pobočku spolku, ktorý mal svoju centrálu vo Viedni a na jej čele stál miestny evanjelický farár Samuel Holuby. V rámci podujatia boli medailami odmenení dvaja žiaci za svoj príkladný vzťah k prírode.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
V Levoči sa skončila dostavba veže pri farskom Kostole sv. Jakuba. Pôvodnú vežu Levočania preventívne zbúrali, lebo bola v zlom stave. Novú, klasicistickú, však vytiahli iba do výšky chrámovej lode. Panovník počas svojej okružnej cesty po Uhorsku v roku 1852 navštívil aj Levoču a zaujímal sa o osudy kostola. Mestskej rade navrhol vežu dokončiť, pričom na tento účel prispel aj peňažným darom. Veža dostala neogotickú podobu a dodnes tvorí neodmysliteľnú súčasť levočskej panorámy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
Vyšiel literárny almanach Concordia. Jeho cieľom bolo zblížiť stúpencov spisovnej slovenčiny a tzv. staroslovenčiny (slovakizovanej češtiny) v prospech oživenia literárneho diania na Slovensku. Hoci dal almanach priestor aj stúpencom bernolákovčiny, jednoznačne preukázal životaschopnosť a prevahu štúrovskej slovenčiny po jej hodžovsko-hattalovskej reforme. Redaktormi boli Jozef Karol Viktorin a Ján Palárik, publikovali v ňom renomovaní spisovatelia a básnici (Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Jozef Miloslav Hurban, Ján Kalinčiak a i.). Na stránkach almanachu vyšla aj Palárikova veselohra Inkognito.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1858.12.18
V rámci časopisu Cyrill a Method začala vychádzať príloha Priateľ školy a literatúry. Vychádzala do roku 1861 pod redakciou Andreja Radlinského. 1858. V Bratislave koncertoval geniálny ruský klavirista a hudobný skladateľ Anton Grigorievič Rubinštejn.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1868.12.18
Энгельс — Герману Энгельсу в Бармен. Манчестер, 18 декабря 1868 г.— 32, 487—488.
Engels to Hermann Engels. 18 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 487—488. Dok. 1969] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 194 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 194.
1868.12.18
Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 18 декабря 1868 г. — 32,187—189.
Engels to Marx. 18 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 187—189. Dok. 1968] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 191. [http:/ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 191. Dok. 1968
1898.12.18
Декабрь, 6 (18). Ленин в письме Анне Ильиничне и Марку Тимофеевичу Елизаровым просит узнать у М. И. Водовозовой о сроках издания книги; советует при издании книги взять более убористый шрифт, а таблицы печатать петитом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1898.12.18
Декабрь, 6 (18). Ленин в письме А. И. и М. Т. Елизаровым просит присылать ему печатные отзывы о сборнике "Экономические этюды и статьи".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.12.18
Kňaz bojujúci, strádajúci, víťaziaci
Ľudové noviny, 1908:51/02
1908.12.18
Za kríž a reč materinskú!
Ľudové noviny, 1908:51/01
1918.12.18
Взятие Валка Латышской Красной Армией
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.18
Декабрь, не позднее 18. Ленин заслушивает доклад члена Реввоенсовета Южного фронта И. И. Ходоровского о положении на фронте; затем вызывает к прямому проводу председателя Комитета обороны Петрограда Г. Е. Зиновьева и требует посылки подкреплений для Южного фронта.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.18
Декабрь, 18. Ленин председательствует на заседании Совета Обороны; выступает по вопросу об определении численности армии в соответствии с ресурсами страны, при обсуждении заявления Всероссийской эвакуационной комиссии по поводу учета ее военного имущества (пишет проект постановления по этому вопросу) и по докладу о Сормовском заводе. На заседании обсуждаются также вопрос о санитарном положении на Южном фронте, проекты декре- тов о снабжении армии лошадьми и об обеспечении Красной Армии помещениями, вопросы о мастерских по ремонту ружей, о распределении нефти, о постройке большого пушечного завода в Царицыне и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.12.18
Za asistencie Hlinkových gárd (HG) sa konali prvé voľby do autonómneho Snemu Slovenskej krajiny. Hlasovať sa mohlo iba za jednotnú kandidátku Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Židia hlasovali v oddelených miestnostiach.
1938.12.18
Konali sa voľby do slovenského autonómneho snemu, ktorý mal 63 poslaneckých kresiel. Voliči odpovedali v týchto volbách na otázku, či si želajú nové slobodné Slovensko. Mohli odpovedať buď „áno“, alebo „nie“. Hlinková slovenská ľudová strana - Strana slovenskej národnej jednoty získala na tejto jednotnej kandidátke 1 263 678 hlasov. Celkové údaje o volbách neboli zverejnené.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.12.18
18. december 1938, Dunajská Lužná-Nové Košariská. Protokol napísaný na žandárskej stanici s Viktorom H., bývalým kolonistom v obci Bellova Ves, ktorý vypovedal o štvaní a násilnostiach maďarských vojakov a civilného obyvateľstva proti kolonistom, v dôsledku čoho musel opustiť svoj majetok a odísť s rodinou na Slovensko.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/167
1938.12.18
18. december 1938, Rudník. Správa inšpektorátu finančnej stráže Krajinskému úradu o ťažkostiach v zásobovaní, lekárskej pomoci a v komunikačnom spojení regiónu v dôsledku rozhodnutia arbitrov vo Viedni.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/79
1948.12.18
december 18. Közzéteszik a 14 000/1948. számú kormányrendeletet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezéséről és működésük szabályozásáról.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.12.18
— Megérkezik a gázvezetéken az első lispei földgáz Budapestre.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1948.12.18
— Megalakul a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége. (Elnöke: Dobi István.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1998.12.18
Generálny prokurátor Michal Vaľo sa vzdal funkcie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.12.18
18. - 19. december. Uskutočnili sa komunálne voľby, na ktorých za zúčastnilo 53,95 % voličov. Najviac mandátov získalo Hnutie za demokratické Slovensko (8 140), Strana demokratickej ľavice (5 793) a Kresťanskodemokratické hnutie (4 276). V Bratislave a Košiciach obsadili primátorské kreslá kandidáti širokej koalície vládnych strán Jozef Moravčík a Rudolf Schuster.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.12.19
1708.12.19
december 19. Hadbírósági ítélet alapján Sárospatakon kivégzik az árulóvá lett Bezerédj Imre brigadérost és Bottka Ádám alezredest. (A többi elítéltnek a fejedelem megkegyelmez.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1868.12.19
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. Лондон, 19 декабря 1868 г. — 32,190.
Marx to Engels. 19 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1964) Том 32, 190. Dok. 1970] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 195. [ Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 195. Dok. 1970
1898.12.19
Hviezdoslav Vajanskému
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 115
1908.12.19
Декабрь, 6 (19). Ленин в письме А. И. Ульяновой-Елизаровой выражает согласие на смягчение тона по отношению к Базарову и Богданову и возражает против смягчения выражений по отношению к Юшкевичу и Валентинову в книге "Материализм и эмпириокритицизм"; сообщает, что согласен на замену слов "поповщина", "примыслил боженьку" и др. лишь при ультимативном требовании издателя по цензурным соображениям.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.19
Marton Ernő szerkesztésében Kolozsváron megindul az Új Kelet nevű cionis­ta lap.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1918.12.19
Hlinka založil Slovenskú ľudovú stranu
Štefan Janšák, Život dr. Pavla Blahu, Trnava 1947
1918.12.19
19. decembra sa v telocvični reálneho gymnázia v Žiline uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie Slovenskej ľudovej strany. Za jej predsedu bol zvolený A. Hlinka. Strana sa začala profilovať opozične.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1918.12.19
Revolučné národné zhromaždenie prijalo zákon o 8-hodinovom pracovnom čase (zákon č. 91/1918 Zb.). Tento zákon predstihol prijatie podobných zákonných noriem aj v najvyspelejších západoeurópskych krajinách.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1918.12.19
Na zjazde katolíckeho duchovenstva a laických veriacich v Žiline, ktorý zvolal ružomberský farár Andrej Hlinka, delegáti z rôznych oblastí Slovenska obnovili predvojnovú Slovenskú ľudovú stranu (SĽS). Účastníci zhromaždenia prijali pre túto stranu program vypracovaný A. Hlinkom a katolíckym kňazom Jozefom Kačkom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1918.12.19
december 19. Katonagyűlés és tüntetés Budapesten. (Tanácshatalmat követel.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.12.19
Декабрь, 19. Ленин участвует в заседании бюро ЦК РКП(б), на котором обсуждаются вопросы о военном контроле, о политической работе на фронте, об организации военной инспекции, о работе коммунистов на фронте и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.19
Декабрь, 19. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект декрета об учете и мобилизации технических сил РСФСР, вопросы об установлении льготы при внесении натурального налога для некоторых местностей, о работах междуведомственного совещания при Народном комиссариате финансов для проведения единства кассы и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.19
Из протокола заседания Бюро ЦК РКП(б) об освещении деятельности ВЧК в печати и конфликте с членом коллегии НКЮ М.Ю. Козловским
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №128
1928.12.19
Strana klerikami
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 357 Dok. 149
1928.12.19
Сталин И.В., О правой опасности в германской компартии: Речь на заседании Президиума ИККИ 19 декабря 1928 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_30.htm Doc. 403]
1938.12.19
december 19. G. Ciano gr. olasz külügyminiszter 4 napos hivatalos látogatásra Budapestre érkezik. (A kormány ígéretet tesz, hogy Magyarország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz, és kilép a Népszövetségből.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.19
— A belügyminiszter egy hónapra betiltja a Népszavát. (Indoklás: a december 18-i Két nagy reform című vezércikke sérti az ország külpolitikai érdekeit.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.19
19. december 1938, Čelovce. Hlásenie žandárskej stanice Okresnému úradu v Krupine o Matúšovi L. a jeho manželke, o Ignácovi K., Ignácovi a Pavlovi M., Ábelovi M., bývalých obyvateľoch obce Ďurkovce, ktorí vypovedali o násilnostiach a surovom správaní maďarských žandárov a o okolnostiach ich vyhostenia z teritória Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/168
1938.12.19
19. december 1938, Nitra. Zápisnica napísaná na sekretariáte Hlinkovej slovenskej ľudovej strany s Michalom H. a Eduardom M., utečencami z obce Komjatice, ktorí vypovedali o brutalite a násilnostiach maďarských žandárov proti manifestujúcim občanom slovenskej národnosti.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/169
1938.12.19
19. december, Krušovce. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Jánom H., predtým obyvateľom obce Sikenica - kolónia /Cgota, ktorý vypovedal o surovostiach vyšetrovania maďarských žandárov voči kolonistom a o ich vyhostení z územia Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/170
1938.12.19
19. december 1938, Podolie. Zápisnica napísaná na žandárskej stanici s Katarínou D., manželkou Michala D., predtým kolonistkou v obci Lehnice, ktorá vypovedala o hodnote majetku, ktorý v dôsledku vyhostenia musela zanechať na okupovanom území.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/171
1938.12.19
19. december 1938, Zborov. Hlásenie žandárskej stanice okresnému úradu v Bardejove o výpovedi Jozefa R. a jeho syna Benjamína R. o pomeroch v okupovaných Košiciach, o perzekúcii Nemaďarov a svojom vyhostení.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/172
1938.12.19
19. december 1938, Praha. 2. oddelenie Hlavného štábu č-s. armády posiela MZV hlásenie Okresného úradu v Trebišove o útoku maďarských vojakov a obsadení obce Slanec.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/173
1938.12.19
19. december 1938, Bratislava. Záznam J. Ciekera, vedúceho sekretariátu pre rokovanie s Maďarskom, o prepadnutí obce Slanec maďarskými ozbrojencami a jeho dôsledkoch pre rokovanie medzi česko-slovenskou a maďarskou vládou.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/80
1938.12.19
19. december 1938, 12.30 hod., Budapešť. Telefonický odkaz legačného radcu Česko-slovenského vyslanectva P. Fíšu týkajúci sa dovolenia slovenských orgánov odovzdať vianočné darčeky uväzneným maďarským teroristom v llave.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/81
1948.12.19
Prága, 1948. december 19. Bolgár Elek követ jelentése a deportált magyarok hazatéréséről és letelepítéséről
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez II. Dok. 14
1948.12.19
december 19. Megalakul a Magyar Jogászszövetség. (Elnöke: Ries István.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.12.19
december 19. Megindul a Valóság, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat társadalomtudományi folyóirata. (Felelős szerkesztő Lukács József, szerkesztő: Körösi József).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.12.19
Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 170 o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu, ústavný zákon č. 171 o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov a zákon č. 172 o federálnych výboroch. V praxi sa tým realizovali zásady ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.19
december 19. Megalakul a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.12.20
1428.12.20
december 20. körül Zsigmond király több mint kétéves délvidéki tartózkodás után visszatér Budára.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1838.12.20
december 20. A király Kopácsy József veszprémi püspököt nevezi ki esztergomi érsekké. (Tisztségét haláláig, 1847-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.12.20
december 20. Az erdélyi hadsereg Bem tábornok parancsnoksága alatt három irányból megkezdi előrenyomulását Kolozsvár felé.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1858.12.20
december 20. A Magyar Tudományos Akadémia megtartja a szabadságharc utáni első ünnepélyes közgyűlését. (Elhatározza, hogy 1859. október 27-én megünnepli Kazinczy Ferenc születésének centenáriumát.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.12.20
Арест миссии Российского Красного Креста в Варшаве
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.20
Návrat do vlasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 3: ● Na hranicích republiky Předsedovi zemské správní komise] [http://watson.sk/NZONLINE/docs/20161206.205320.0029.pdf Zástupci vlád Zástupci vlády] Zástupci Národního shromáždění] ● V Českých Budějovicích Českých Budějovicích ● Na nádraží Zástupci Slovenska] ● V městě [http://watson.sk/NZONLINE/docs/20161206.205325.0030.pdf P ● V městě Předsedovi městské správní komise] ● Na nádra ● Na nádraží 1918.12.21 Telegrafická odpověď ministerskému předsedovi] ● Ve Veselí-Mezimostí [ ● Ve Veselí-Mezimostí Předsedovi místního Národního výboru] ● V Táboře [http://wa ● V Táboře Starostovi města] ● V Benešov ● V Benešově Předsedovi místního Národního výboru] ● V Praze ● N ● V Praze ● Na Wilsonově nádraží Ministerskému předsedovi] [http://watson.sk/NZONLINE/docs/20161206 Členům Maffie] Aloisů Jiráskovi] Římskokatolickým biskupům] ● Před Staroměstskou radnicí Předsedovi správního sboru hlavního města Prahy] ● V bývalé zemské sněmovně ● V bývalé zemské sněmovně Presidentský slib] ● Na Hradě 1918.12.22 [http://w ● Na Hradě 1918.12.22 Poselství Národnímu shromáždění] 1918.12.23 [http://watso 1918.12.23 Zpráva ministerské radě] ● V Nov ● V Novém německém divadle Zástupcům divadla]
1918.12.20
december 20. A Munkástanács elfogadja a Magyarországi Szociáldemokrata Párt földreformtervezetét. (A hitbizomány eltörlése; 500 holdas — az egyházak esetében 200 holdas — birtokmaximum; minden kisajátított föld az állam tulajdona, amit örökbérletbe adhat; a bérlő tulajdonosi jogokkal rendelkezik, földjét örökbe hagyhatja; a mezőgazdasági munkások munkaidejének szabályozása; biztosítás.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.12.20
Декабрь, 20. Статья Ленина "Памяти тов. Прошьяна" публикуется в "Правде" № 277.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.20
Письмо казака, перешедшего из стана Краснова к товарищам 23-й стрелковой пехотной дивизии, к товарищам, оставшимся у Краснова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №72
1918.12.20
Записка В.В. Фомину о проверке обоснованности ареста А.В. Елагина
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №129
1928.12.20
Josip Smodlaka — R. W. Seton- Watsonu Piše da je u danoj situaciji bolje da stavi na papir ono što mu je na umu samo jednom čitaču (kralju Aleksandru) isključivši javnost. Tako je i učinio i u dva mu navrata usmeno izlagao. Razgovarao je također s ljudima u Zagrebu, isto tako povjerljivo, i konstatirao da oni ne predstavljaju najveću zapreku. Učinio je što je mogao i sad on i svi čekaju. Namjerava da uskoro preda ostavku i da se ponovno naseli u Splitu. Pribojava se da će biti prisiljen da se vrati u domaći politički život, što je neugodna stvar i nepogodno za njegovu nervozu.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 169
1928.12.20
Из протокола совещания инспекторов школьного отдела Главсоцвоса
Фонд А. Н. Яковлева, Культурная политика в СССР Документ №10
1938.12.20
A kormány elfogadja az első zsidótörvény módosítására beterjesztett javasla­tot.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1938.12.20
Троцкий Л.Д.: Политический диалог (СССР в мировой политике)
Doc. 1098
1938.12.20
december 20. A minisztertanács ülése elfogadja a zsidótörvény módosítására vonatkozó tervezetet.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.20
20. december 1938, Žilina. List J. V, predtým kolonistky v obci Orávka - kolónia Slávikovo, farárovi Jozefovi Buroiíovi do Veľkej Lipnice, slovenskej obce v Poľsku a jej žiadosť, aby oznámil príbuzným o utrpení rodákov na okupovanom území Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/174
1938.12.20
20. december, Praha. Správa R Fíšu, legačného radcu č-s. vyslanectva v Budapešti, v ktorej podáva maďarskú verziu vojenského útoku na pohraničnú obec Slanec. K prípadu sa vyjadril aj č-s. hlavný štáb
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/175
1938.12.20
20. december 1938, Bratislava. J. Tiso, predseda slovenskej vlády, žiada č-s. vyslanectvo v Budapešti, aby dovtedy, kým nie je došetrený útok maďarských jednotiek na obec Slanec, č-s. strana prerušila rokovanie s maďarskou vládou.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/176
1938.12.20
20. december 1938, 16.00 hod., Bratislava. Telefonát J. Ciekera, vedúceho sekretariátu pre rokovanie s Maďarskom, na MZV o rozhodnutí predsedu slovenskej vlády J. Tisa týkajúci sa prerušenia rokovania s maďarskou delegáciou.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/83
1938.12.20
20. december 1938, Budapešť Záznam rozhovoru legačného radcu česko-slovenského vyslanectva v Budapešti P. Fíšu so zástupcom maďarského ministra zahraničných veci J. Vômlem vo veci vojenského incidentu v obci Slanec.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/84
1938.12.20
20. december 1938, 19.15 hod., Praha. Zástupca ministra zahraničných vecí I. Krno oznamuje predsedovi slovenskej vlády J. Tisoví stav rokovaní medzi česko-slovenskou a maďarskou delegáciou a postoj maďarskej vlády k vojenskému incidentu v obci Slanec.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/85
1948.12.20
Véget ér a csehszlovák-magyar lakosságcsere, noha néhány áttelepülõ még 1949 tavaszán is érkezik Csehszlovákiából Magyarországra. Csehszlovák adatok szerint Csehszlovákiából a lakosságcsere keretén belül, ill. azzal párhuzamosan összesen 89 660 magyart telepítettek át vagy települt át Magyarországra, Magyarországról ezzel szemben 71 787 szlovák települt át Csehszlovákiába; magyar adatok szerint a Csehszlovákiából kitelepített magyarok száma 87 839, a Magyarországról Csehszlovákiába áttelepült szlovákoké pedig 71 215. A Magyar Bizottság egy magyar kulturális szövetség, egy magyar nõszövetség, s a csehszlovák ifjúsági szövetségen belül magyar helyi csoportok létrehozására vonatkozó javaslatot terjeszt a szlovák pártvezetés elé.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.12.20
Návrh Maďarskej komisie ÚV KSS na riešenie rámcových organizácií pre maďarských pracujúcich žijúcich v Československu
Az SZLKP KB Magyar Bizottságának javaslata a csehszlovákiai magyar dolgozók keretszervezeteinek létrehozására
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 36
1948.12.20
Андрей Упит — Сталину с благодарностью за подаренный лимузин
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №313
1968.12.20
Pápež Pavol VI. vymenoval za dočasného ordinára gréckokatolíckej cirkvi v Československu s právami sídelného biskupa a apoštolského administrátora Jána Hirka. Štátny súhlas na výkon funkcie mu bol udelený až 2. apríla 1969.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.12.20
Predseda Slovenskej národnej rady Ondrej Klokoč sa obrátil na biskupské úrady pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku so žiadosťou, aby podnikli kroky „na odstránenie všetkého, čo vedie k náboženskej neznášanlivosti“, a prispeli k tomu, „aby Vianoce boli sviatkami pokoja a radosti aj pre občanov gréckokatolíckeho a pravoslávneho vyznania“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.12.20
december 20-21. Az Országgyűlés téli ülésszaka. Az 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről. ( → 1979. július 1.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.12.20
Dokumentum: A Memorandum 1988 c. politikai pamflett teljes és eredeti magyar szövege az alá9r8sok gyűjtésére szolgáló ív mintájával együtt. Készült: 1988. augusztusától decemberig. Keltezés: 1988. december 20.
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 13
1988.12.20
Dokumentum: A Memorandum 1988 c. politikai pamflettet a hivatalos szerveknek való elküldés időpontjáig 275 személy írta alá. Az elküldés után azonban még érkezett két aláírási ív. Ezzel együtt tehát többen írták alá, mint a publikációkban szerepel. Az aláírók listája ezekkel az ívekkel együtt teljes. Az eredeti megtalálható: Tóth Károly, Horná 10, 927 01 Sala, Szlovákia.
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 15
1988.12.20
Dokumentum: A Memorandum 1988 c. dokumentum hiteles szlovák szövege.
A rendszerváltás évei dokumentumokban No. 17
1988.12.20
Po demisii Miroslava Válka vo funkcii ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky ho nahradil Pavel Koyš. 1988. Pretrvával nedostatok toaletného papiera a ženských hygienických potrieb. Informácia pre Ústredný výbor Komunistickej strany Československa z júna uvádzala, že v roku 1989 sa vyrobí 37 500 ton toaletného papiera, pričom na plné „uspokojenie potrieb“ občanov by bolo potrebných 50 000 ton, čo by „umožnilo realizovať ročnú spotrebu 2,5 kg na obyvateľa, a tým sa priblížiť európskemu priemeru“. V novembri nedostatok základných tovarov verejne priznal i nový československý premiér Ladislav Adamec.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.20
V Bratislave bolo 19 305 čakateľov na byt, v Západoslovenskom kraji 22 189.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.20
Na Slovensku kulminovala zbrojná výroba, dosiahla celkovú hodnotu 19 300 000 Kčs, približne 2/3 celoštátneho objemu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.20
Na území Československej socialistickej republiky došlo roku 1988 k 109 521 dopravným nehodám, pri ktorých do 24 hodín po nehode zomrelo 1 246 osôb, 5 475 bolo zranených ťažko a 26 980 ľahko. Všetky čísla sa oproti roku 1987 zvýšili. Na Slovensku bol počet nehôd 29 560, počet usmrtených 436, v Čechách počet nehôd 79 961, usmrtených 810.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.20
Vláda Československej socialistickej republiky uznesením schválila výstavbu rýchlodráhy v Bratislave s perspektívou dokončenia v roku 1997. Zo stanice Lúky-juh na druhý breh Dunaja (cez tunel) mali premávať sovietske metrosúpravy v deväťdesiatsekundových intervaloch v jednom smere s kapacitou 35 000 cestujúcich v špičke. Roku 1988 v meste premávalo 14 električkových liniek s 227 vozidlami, 8 trolejbusových so 140 vozidlami a 60 autobusových so 714 vozidlami.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.20
Vznikli Národný park Malá Fatra (nariadenie vlády SSR č 24/1988 Zb ) a Národný park Slovenský raj (nariadenie vlády č 23/1988 Zb).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.20
Začal vychádzať Literárny týždenník, ktorý uverejňoval články aj k dovtedy tabuizovaným témam.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.20
december 20-23. Országgyűlés. Az 1988. évi XXI. törvény a társadalombiztosítási alapról, a XXIII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és alapról, a XXIV. törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.12.20
A Vörösmarty téren alternatív csoportok tüntetnek.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2018.12.21
1798.12.21
december 21. A király utasítja az erdélyi Guberniumot és az Erdélyi Udvari Kancelláriát, hogy dolgozza át az 1791:27. törvénycikk alapján készített úrbéri munkálatot.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.12.21
december 21. A piemonti kormány Alessandro Montit magyarországi követté nevezi ki. (Az első állam, mely diplomáciai kapcsolatot létesít Magyarországgal.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.12.21
Судебный процесс против «NEUE RHEINISCHE ZEITUNG». 21 декабря 1848 г. — 6, 627.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1957) Том 6, 627. Dok. 169
1888.12.21
List 323. J. Filek S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 323
1888.12.21
Энгельс — Ф. Вальтеру в Лондоне. [Лондон], 21 декабря 1888 г. — 37, 102—103.
Engels to E Walter. 21 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1965) Том 37, 102—103. Dok. 3722] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 241 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 2001 Vol. 48, 241.
1908.12.21
Hilsneriáda: Žádost Hilsnerovho advokáta F. Elbogena o milost z 21. 12. 1908
1918.12.21
Návrat do vlasti
Masaryk T.G., Cesta demokracie 1, 1933, s. 459: ● V Praze ● Na Wilsonově nádraží Římskokatolickým biskupům] [http://watson.sk/NZONLINE/docs/20161206.220301.0036.pdf Zástupcům evangelické círk Zástupcům evangelické církve bratrské]
1918.12.21
Do Prahy sa vrátil po viacročnej emigrácii prezident Tomáš Garrigue Masaryk a ujal sa svojej funkcie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1918.12.21
Декабрь, 21. Ленин пишет записку наркому финансов Н.Н. Крестинскому с распоряжением найти и предать суду виновного в волоките с перечислением денег из Московской конторы Народного банка Лесколлегии ВСНХ, требует сообщить ему, найден ли виновный, кто именно, когда выданы деньги.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.21
Декабрь, 21. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; выступает по вопросу о соглашении ВСНХ с ЦСУ об опубликовании положения о государственной текущей промышленной статистике. На заседании обсуждается также проект декрета о признании Советских республик Эстляндии, Латвии и Литвы и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.21
Телеграмма Ф.К. Миронова командарму 9-й П.Е. Княгницкому о делегации от хут. Челышова Филоновской станицы
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №73
1918.12.21
Записка об отношениях с ЧК Украины
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №130
1928.12.21
Andrej Hlinka: Tiché Vianoce
Slovenská pravda, 21.12.1928, roč. 9, č. 51-52, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
1928.12.21
Strana dr. Kramáře I, II
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 361 Dok. 150
1938.12.21
1938, december 21. Bardejov. - Prípis Okresného úradu v Bardejove, ktorým žiada notára v Lukove zistiť príčinu nepriaznivých výsledkov volieb do autonómneho slovenského snemu v obciach s obyvateľmi ukrajinskej národnosti
Dokumenty k dejinám kom. strany na Slovensku (1938-1944), Ed. Júlia Chreňová. Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, Brat. 1988
1938.12.21
21. december 1938, Bratislava. Hlásenie styčného dôstojníka na úseku A - Bratislava o výpovedi Ignáca D. z kolónie Bottovo a Anny Č., manželky Jána Č., o perzekúcii kolonistov na okupovanom území a o neľudskom týraní maďarskými bezpečnostnými orgánmi.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/177
1938.12.21
21. december 1938, Dolná Strehová. Hlásenie žandárskej stanice Okresnému úradu v Modrom Kameni o vypočúvaní Martina B., Jána Š., bratov Juraja a Jána O., predtým príslušných do obce Muľa - osada Prieloh, ktorí vypovedali o svojom zadržaní maďarskými žandármi a vykázaní z územia Maďarska.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/178
1938.12.21
21. december 1938, Bratislava. Odpoveď slovenskej vlády na list generála L. Krejčího, náčelníka generálneho štábu česko-slovenskej armády, týkajúca sa česko-slovenskej odvety proti maďarským teroristom uväzneným v llave.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/86
1938.12.21
21. december 1938, 10.30 hod., Budapešť Telefonická správa legačného radcu vyslanectva P. Fíšu o požiadavke J. Vômleho, zástupcu maďarského ministra zahraničných vecí, týkajúca sa vianočných darov pre maďarských teroristov a o stanovisku predsedu slovenskej vlády J. Tisa.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/87
1938.12.21
21. december 1938, 19.00 hod., Budapešť Telefonická správa tajomníka česko-slovenskej delegácie P. Fíšu MZV o stave rokovaní medzi česko-slovenskou a maďarskou delegáciou a o postoji maďarskej vlády k otázke kolonistov.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/88
1938.12.21
21. december 1938, 6.30 hod., Bratislava. Záznam tajomníka sekretariátu pre rokovanie s Maďarskom J. Ciekera o rozhovore predsedu slovenskej vlády J. Tisa s predsedom právnej komisie M. Mičurom týkajúci sa prerušenia rokovaní s maďarskou vládou.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/89
1948.12.21
Ďalší obežník Povereníctva vnútra na vykonanie zákona o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti, ktorý umožní, aby osoby neovládajúce slovenský alebo český jazyk zložili sľub vernosti v maďarskej reči
A Belügyi Megbízotti Hivatal újabb körlevele a magyar nemzetiségű személyek állampolgárságáról szóló törvény végrehajtásáról, amely lehetővé teszi, hogy a szlovák vagy cseh nyelvet nem bíró személyek magyar nyelven tegyék le a hűségfogadalmat
Popély Árpád, Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948—1956 közötti történetéhez I. / Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948 – 1956 I. Dok. 37
1948.12.21
Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 280 o krajskom zriadení s platnosťou od 1. januára 1949. V celej republike existovalo 19 krajov, z toho 6 na Slovensku - Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.12.21
Informace o Chartě 77 - č. 1
1988.12.21
Запись беседы А.Н. Яковлева с послом ВНР в СССР Ш. Райнаи
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №85
2008.12.21
A Munkáspárt 2006 kapitalizmus-ellenes demonstrációján előállítottak négy aktivistát önkényuralmi jelkép használata miatt.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
2018.12.22
1418.12.22
december 22. Zsigmond király Hohenlohe György pássáui püspökre bízza az üresedésben levő esztergomi érsekség kormányzását. (Adminisztrátori megbízását haláláig, 1423. július 10-ig látja el.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1548.12.22
Uhorský snem prerokoval aj problematiku lúpežných rytierov, ktorých mali potrestať potupnou smrťou bez ohľadu na ich pôvod. Ich majetok mal pripadnúť kráľovi. Menovite sa zaoberal Matejom Basom z Čoltova a jeho spoločníkmi, ktorí sa podvodne zmocnili hradu Muráň a podnikali lúpežné výpravy na území Gemera a na Spiši. Trestná výprava pod velením grófa Mikuláša zo Salmu 1548 dobyla hrady Sitno, Gýmeš a Hrušov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1548.12.22
Gróf Mikuláš zo Salmu požiadal bratislavského richtára, aby zabezpečil ubytovanie pre španielskych vojakov. 1548. Uhorský snem vydal prísny zákon proti novokrstencom a kalvínom. Proti novokrsten1. Slovensko v rokoch 1526 - 1711 com alebo sakramentárom sa malo postupovať so všetkou prísnosťou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.12.22
december 22. Kossuth hadra hívó kiáltványa. (Tíz hold földet ígér a hadirokkantaknak.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.12.22
Судебный процесс Дригальского против «NEUE RHEINISCHE ZEITUNG». 22 декабря 1848 г. — 6, 628.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1957) Том 6, 628. Dok. 170
1858.12.22
К. Маркс — Ф. Энгельсу. В Манчестер. [Лондон], 22 декабря 1858 г. — 29,309.
Marx to Engels. 22 December
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд.2. (1962) Том 29, 309. Dok. 944] Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 364 Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1983 Vol. 40, 364.
1868.12.22
december 22. Megnyitják az arad—gyulafehérvári vasútvonalat, az év folyamán Pesten 60 km hosszú elosztóvezeték 127 utcát és teret lát el vízzel.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Állami kezelésbe veszik a magántársasági kezdeményezéssel épült és csődbe jutott pest—salgótarjáni vasútvonalat. Ezzel megalakul a Magyar Államvasutak (MÁV).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Megalakul az Angol—Magyar Bank.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Fontosabb ipari alapításokkal, illetve egyéni tulajdonban levő üzemek átvételével alakult részvénytársaságok: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.; Drasche-féle Kőszénbánya és Téglagyár Társulat; Deutsch-féle Könyvnyomda; Diószegi Cukorgyár; Első Magyar Bőrgyári Rt.; Első Magyar Gyapjúgyár Rt.; Első Magyar Szálloda Rt.; Első Magyar Vasúti Kocsigyári Rt.; Első Magyar Vegyiipari Rt.; Erzsébet Gőzmalom Rt.; Flóra Szappangyár; Gschwindtféle Élesztő-, Szesz-, Likőrés Rumgyár Rt.; Késmárki Lenés Kenderfonó; Kőbányai Gőztéglagyár; Losonci Posztógyár; Magyar Állami Vasgyár Rt.; Magyar Általános Kőszénbánya Rt.; Magyar—Belga Gépés Hajóépítési Rt.; Magyar—Svájci Gyár Társulat (gép és vasúti kocsi); Nagybocskói Első Magyar Vegyipar Rt.; Oetl-féle Vasés Fémöntöde Rt.; Pest—Fiumei Hajógyár Rt.; Pesti Könyvnyomda Rt.; Pesti Kőszénbánya és Téglagyári Rt.; Pesti Molnárok és Sütők Gőzmalmai Rt.; Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.; Salgótarjáni Vasfinomító Társulat; Temesvári Szeszégető és Szeszfinomító Rt.; Újpesti Szeszfinomító Rt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Megkezdődik a diósgyőri állami vasmű és a salgótarjáni vasfinomító építése.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Bevezetik a Bessemer-eljárást az acéltermelésben Resicán (Krassó-Szörény vm.).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Megkezdik az első pesti vízmű építését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Pesten és Budán megtiltják a szemét utcára dobálását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Debrecenben mezőgazdasági középiskola nyílik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Pesten megindul a Borsszem Jankó című élclap, a Slovenské Noviny című szlovák újság, a Federa[iunea című román újság.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
— Pesten megalakul a Nemzeti Torna Egylet.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.12.22
Marx to Laura Lafargue. 22 December
Marx Engels Collected Works, Lawrence & Wishart London, England, 1988 Vol. 43, 196.
1918.12.22
Взятие Белгорода и Купянска украинскими советскими войсками
Л. Троцкий. Советская Республика и капиталистический мир. Часть II. Гражданская война. Москва-Ленинград, 1926
1918.12.22
Сталин И.В., Дела идут
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/things_go.htm Doc. 202]
1918.12.22
december 22. Lovászy Márton miniszter kilép a kormányból. Lemond Kobek hadügyi államtitkár is; utóda a Károlyipárti Pete Márton.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.12.22
— A kormány közzéteszi a december 21-én kelt 1918: IX. néptörvényt a munkaügyi bíráskodásról.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.12.22
Декабрь, 22. Письмо Ленина "К рабочим Красной Пресни", написанное в связи с тринадцатой годовщиной вооруженного восстания в Москве в декабре 1905 года, публикуется в газете "Коммунар" № 63. (В газете "Беднота" № 222 от 24 декабря 1918 г. опубликовано под заголовком "Подвиг пресненских рабочих".) Ленин председательствует на заседании Совета Обороны; выступает при обсуждении доклада
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.12.22
Декабрь, 22. о количестве хлеба на железных дорогах и пишет набросок резолюции по этому вопросу; пишет набросок проекта резолюции по вопросу об обмундировании железнодорожных рабочих. На заседании также обсуждаются доклад Л. Б. Красина о Симбирском и Ижевском заводах и о введении 3-й смены на Тульском заводе и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.12.22
a kormánypárt értekezlete is elfogadja a tervezetet,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1938.12.22
Троцкий Л.Д.: За свободу искусства (Андре Бретон, Диего Ривера)
Doc. 1099
1938.12.22
Троцкий Л.Д.: Еврейская буржуазия и революционная борьба (Истребление еврейства, Холокост)
Doc. 1100
1938.12.22
Троцкий Л.Д.: Письмо М.Пиверу (Франция)
Doc. 1101
1938.12.22
december 22. A Nemzeti Egység Pártjának értekezlete. (Egyhangúan elfogadja az új zsidótörvény-javaslatot.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.22
— A rendőrség letartóztatja a Hungarista Mozgalom ,,eszmeterjesztő csoportját.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.12.22
22. december 1938, Považská Bystrica. Hlásenie okresného úradu Prezídiu krajinského úradu v Bratislave o Andrejovi O., predtým obyvateľovi mesta Komárno, ktorý vypovedal o týraní obyvateľov nemaďarskej národnosti maďarskými bezpečnostnými orgánmi.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/179
1938.12.22
22. december 1938, Bratislava. Zápisnica napísaná na úrade policajného riaditeľstva so Zdenkom R., predtým obyvateľom mesta Rimavská Sobota, ktorý vypovedal o týraní v maďarskom väzení. Hoci mu nedokázali žiadnu vinu, bezpečnostné orgány ho vyhostili z teritória maďarského štátu.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/180
1938.12.22
22. december 1938, Kazimír. List občanov obce slovenskej vláde, v ktorom žiadajú o zákrok, aby ich obec po určení definitívnej hranice pripadla k Slovenskej krajine.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/181
1938.12.22
22. december 1938, 19.00 hod., Praha. Telefonická správa J. Ciekera, tajomníka sekretariátu pre rokovanie s Maďarskom, pre MZV o odmietavom stanovisku predsedu slovenskej vlády J. Tisa týkajúceho sa odovzdania darov pre maďarských teroristov.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument III/90
1948.12.22
Článok: Rezolúcia Sväzu demokratických Slovákov. Za priateľstvo ČSR a Maďarska
Pravda 22.XII.1948
1948.12.22
V Nitre zomrel Karol Kmeťko (*12. 12. 1875, Dolné Držkovce), titulárny arcibiskup a biskup nitriansky. Jeho nástupcom vo funkcii nitrianskeho biskupa sa stal Eduard Nécsey.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.12.22
Записка А.Н. Яковлева, В.А. Медведева, В.М. Чебрикова, А.И. Лукьянова, Г.П. Разумовского, Б.К. Пуго, В.А. Крючкова, В.И. Болдина, Г.Л. Смирнова в ЦК КПСС «Об антиконституционной практике 30-40-х и начала 50-х годов»
Фонд А. Н. Яковлева, А.Н. Яковлев и реабилитация жертв политических репрессий. 1988–1990 гг. Документ №4
1998.12.22
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 22.12.1998 pod sp.zn. 3 K 238/98 bol na majetok Elektrosvitu a. s. vyhlásený konkurz. Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená Ing. TOPERCEROVÁ, Šaľa. Konkurz bol vyhlásený na základe návrhu spoločnosti NOKO FRUIT, s.r.o. zo dňa 14.10.1998 kvôli pohľadávke voči Elektrosvitu a.s. vo výške cca 140 tis. Sk, pričom sama mala dlhovať Elektrosvitu vyše 15 mil. SK za dodávky pary a stlačeného vzduchu. Dňa 18.1.1999 spoločnosť Elektrosvit podala odvolanie proti konkurzu na Najvyšší súd SR, ktorý dňa 30.6.1999 rozhodol o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Elektrosvitu. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR bolo doručené na Krajský súd v Bratislave dňa 3.9.1999 a Elektrosvitu 8.10.1999.
Informácia o výsledkoch kontroly pre Výkonný výbor FNM; p. Martin Šuti, mail z 22.5.2013