2017.10.18
1297.10.18
október 18. III. András a soproni polgárokat fölmenti az országban szedett vámok fizetése alól.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1477.10.18
október 18. I. Mátyás a török veszélyre való tekintettel felhatalmazza Szlavónia nemességét, hogy a nemesi fölkelés szervezésére a bánok (Egervári László és Laki Thúz János) mellé kapitányokat válasszanak; négy évre elengedi nekik az adót.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1527.10.18
október 18. I. János Hieronym Laski személyében segítséget kérő követet küld a török Portára.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1527.10.18
október 18. előtti napok 1. János erdélyi országgyűlést tart Kolozsvárott.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1667.10.18
V Žiline vyšiel spis proti Cabanovi od Eliáša Ladivera D e atomis contra Zabanium (O atómoch proti Cabanovi).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1667.10.18
Vo Wittenbergu (Nemecko) vyšiel spis zástancu atomizmu a profesora na kolégiu v Prešove Izáka Cabana Existentia atomorum (Existencia atómov).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1667.10.18
V Prešove slávnostne otvorili evanjelické kolégium. Dva roky po otvorení kolégia sa rektorom stal profesor Samuel Pomarius z Wittenbergu a pôsobilo tu 13 učiteľov. V najvyššom ročníku sa prednášala teológia, filozofia a orientálne jazyky. Učili tu aj 1. Slovensko v rokoch 1526 - 1711 významný filozof-atomista Izák Caban a logik Ján Schwartz. Po sľubnom vývoji však prišla stagnácia, o ktorú sa zaslúžila najmä rozbúrená atmosféra stavovských povstaní a protireformačný tlak. Roku 1673 získali kolégium jezuiti a spravovali ho do vypuknutia Tôkôliho (Thôkôlyi) povstania, keď ho opäť prevzali evanjelici. Za rektorátu Eliáša Ladivera mladšieho, Jána Rezika a Samuela Mataeidesa sa v škole aj v meste rozprúdil intenzívny kultúrny život. Uskutočňovali sa verejné dišputy z teológie, logiky, geografie, homiletiky a iných predmetov. 1667. Na Trnavskej univerzite začala činnosť právnická fakulta.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1687.10.18
Kráľ Leopold I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 25. januára 1688), ktorý uzákonil amnestiu pre účastníkov odboja, zrušil prešovský súd a nariadil vrátiť skonfiškované majetky vdovám a sirotám pozostalých. Prijal Habsburgovcov po mužskej línii za dedičných vládcov Uhorska a zrušil 31. článok Zlatej buly Ondreja II. o práve odporu šľachty voči panovníkovi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1687.10.18
— I. Lipót augusztus 22- én kelt meghívójával e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Október 26.: az alsótábla tanácskozik; október 30.; a király két fiával megérkezik; október 31.: az e napon felolvasott királyi előterjesztés a Habsburgok fiági örökösödésének törvénybe iktatása fejében ígéretet tesz az ország alkotmányának visszaállítására ; 1688. január 25.: a király szentesíti a törvényeket. (Főbb törvénycikkek: → 1688. január 25.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1687.10.18
október 18. Kolozsvár ellenállás nélkül kaput nyit Friedrich Veterani császári tábornok előtt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1837.10.18
Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému. 18. 10. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 121 Dok. 41
1847.10.18
Kossuth Lajost Pest megye országgyűlési követévé választják.
1847.10.18
október 18. Zágrábban megnyílik a horvát országgyűlés.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.10.18
— Pest vármegye Kossuth Lajost országgyűlési követévé választja.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1887.10.18
Октябрь, 6 (18). Ленин подает заявление инспектору Казанского университета, в котором просит записать его на слушание лекций в первом полугодии 1887-1888 учебного года. Кроме специальных предметов: истории русского права, истории римского права, энциклопедии права, в заявлении указываются богословие и английский язык.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.10.18
Esterhazy receives a letter conceived by dy Paty de Clam, written by Mme Henry and signed Espérance, warning him to be more careful.
1907.10.18
Budapesti Hírlap: "Björnson és Apponyi"
doc1
1907.10.18
Nový programm maďarskej ľudovej strany
Ľudové noviny, 1907:42/06
1907.10.18
List zo Skalice. Vy ste takí slovenskí osli...
Ľudové noviny, 1907:42/06
1907.10.18
Úprimná odpoveď na článok v Alkotmányi
Ľudové noviny, 1907:42/01
1917.10.18
Октябрь, 5 (18). Центральный Комитет создает комиссию во главе с Лениным для подготовки проекта программы партии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.10.18
Из Барнаула — И.В. Сталину, Н.И. Ежову
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №293
1947.10.18
Národný súd v Bratislave odsúdil (v neprítomnosti) Karola Sidora, poslanca, politika a diplomata Slovenskej republiky, na 20 rokov väzenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.10.19
1787.10.19
október 19. A Helytartótanács rendeletben szabályozza a katonasorozást.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1797.10.19
október 19. Földrengés Temesvárott és környékén.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.10.19
Slovenskí študenti na Právnickej akadémii v Bratislave si založili Slovenský poučný právnický spolok Naprej (Napred). V rokoch 1871 - 1873 vydával rukopisný mesačník Naprej. Spoločenské podujatia spolku prispeli k rozvoju slovenskej verejnosti v meste. Pôsobil do roku 1874.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.10.19
Z korespondence Bjørnstjerne Bjørnsona s Edvardem Ledererem: List Björnsona Ed. Ledererovi
[https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/108556/D_ScientiaeLitterarum_04-1957-1_14.pdf Josef B. Michl: Z korespondence BB s EL, Sborník prací FF BU,1957, č. D4] doc1 doc1
1907.10.19
Budapesti Hírlap: "A magyar bölcsésztanhalgatók Björnsonhoz"
doc1
1907.10.19
Budapesti Hírlap: "A csehek Björnsonhoz"
doc1
1907.10.19
október 19.—november 18. 17 képviselő kilép a Függetlenségi Pártból. (Szociális téren elégedetlenek a párt programjával, és bírálják a vezetést, hogy nem eléggé radikális a nemzeti követelések terén.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.10.19
Октябрь, не позднее 6 (19). Ленин в письме Г. А. Алексинскому просит прислать из-за границы комплект "Искры" и некоторые номера газет "Вперед" (1905) и "Пролетарий" (1905), необходимые для подготовки III тома Сочинений "За 12 лет".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.19
Октябрь, б-8 (19-21). Ленин пишет статью "К пересмотру партийной программы". Статья опубликована в октябре 1917 года в журнале "Просвещение" № 1-2.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.10.19
Ilija Jukić - R. W. Seton-Watsonu Dugo nije pisao jer je informacije slao preko Krnjevića; osvrće se na Seton-Watsonov članak u Slavonic Review; o sastanku Mačeka i Stoja­dinovića u Brezicama; ne slaže se s člancima The Timesa o unutrašnjoj situaciji u Jugoslaviji; stav kneza Pavla prema koncentracionoj vladi; o tzv. Gavrilovićevu planu; gledišta opozicionih stranaka u Srbiji; Mače-kova gledišta o sporazumu s opozicijom u Srbiji; kako je došlo do sporazuma opozicije 8. X 1937; sastanak šefova opozicije u Farkašiću; držanje vojnih vrhova prema sporazumu opozicije; sporazum sa Stoja-dinovićem nije moguć.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 283
1957.10.19
Заявление ТАСС о положении на Ближнем и Среднем Востоке и о провокационных действиях США в отношении Сирии.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1957.10.19
október 19. Ünnepélyesen felavatják a Dunai Vasmű II. számú nagyolvasztóját Dunaújvárosban.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.10.19
— Közzéteszik az 1082/1957. számú kormányhatározatot a pártés állami funkcionáriusok továbbtanulásainak elősegítéséről; az 1083/1957. kormányhatározatot az állam által felépített lakások értékesítéséről (magánosok személyi tulajdonba öröklakásként megvehetik).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2007.10.19
Svedok útoku na Hedvigu Malinovú počas výsluchu na Generálnej prokuratúre SR potvrdil skutočnosti, ktoré uviedol médiám. Hedvigin advokát Roman Kvasnica po jeho výsluchu informoval, že svedok bol v súvislosti s výpoveďou fyzicky napadnutý. Detaily útoku neobjasnil.
2007.10.19
Výsledkom samitu Európskej rady v Lisabone bola dohoda o znení novej zmluvy. Mala nahradiť neúspešný pokus o projekt európskej ústavy, ktorý nezískal potrebnú podporu národných parlamentov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.10.20
1297.10.20
október 20. előtt III. András Csák nembeli Máté nádort megfosztja méltóságától és helyébe Aba nembeli Amadét nevezi ki. (Tisztségét ötödször 1298-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1687.10.20
október 20. Szamosújvár megnyitja kapuit Friedrich Veterani császári tábornok előtt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1817.10.20
V Trnave zomrel František Kramer (Kromer, Krommer, *3. 12. 1748, Gajary), teológ, cirkevný hodnostár. Bol posledným ostrihomským kanonikom, ktorý sídlil v Trnave, autor teologických prác, z ktorých väčšinu preložili do nemčiny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1827.10.20
— Megkezdik a pesti Lloyd-palota építését. (Hild József alkotása.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1827.10.20
— Az ország ez évi gabonakivitele: 924 t.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1827.10.20
— Jedlik Ányos elkészíti az elektromágneses forgókészüléket. Megjelenik Pesten Balásházy János Gyűjtemény a juhtenyésztésről cimü müve; Budán Batsányi János versei (1. kötet, a 2. nem jelent meg).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1827.10.20
október 20. Az egyesült angol—francia— orosz hajóhad döntő győzelmet arat a török flottán Navarino közelében a Ióntengeren vívott ütközetben,
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1827.10.20
List Martina Hamuliaka Michalovi Rešetkovi, Izidorovi Karellovi, Jánovi Hérayovi
Listy Martina Hamuljaka I. ed. A. Maťovčík MS Martin 1969 List59
1827.10.20
List Martina Hamuliaka Josefovi Jungmannovi
Listy Martina Hamuljaka I. ed. A. Maťovčík MS Martin 1969 List58
1847.10.20
Ľudovít Štúr Ján Kalinčiak a modranský ústav, pred 20. 10. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 35 Dok. 16
1887.10.20
október 20. A Fővárosi Múzeum megalapítása. (A Budapesti Történeti Múzeum elődje.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1897.10.20
Andrej Hlinka: Naše krivdy.
Národnie noviny, 20. 10. 1897, roč. 28, č. 240, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár sliačanský)
1907.10.20
Článok Björnsona v Neue Freie Presse proti Apponyimu
Josef B. Michl: Björnson a Slováci doc1
1907.10.20
Ďakovný list predstaviteľov českých spisovateľov a úpredstaviteľov verejného života Björnsonovi. Medzi podpísanými sú napr. spisovatelia Jar. Vrchlický, Fr. Herites, Svatopluk Čech, Alois Jirásek.
Josef B. Michl: Björnson a Slováci doc1
1907.10.20
Budapesti Hírlap: "Björnson Apponyi ellen"
doc1
1917.10.20
A központi hatalmak Caporettónál áttörik az olasz frontot, és a Piavéig jutnak előre.
1917.10.20
07 (20) окт. Открытие предпарламента. Большевики покидают его с первого же заседания. Ленин тайно возвращается в Петроград.
1917.10.20
Сталин И.В., “Окружили мя тельцы мнози тучны”
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/they_surrounded_me.htm Doc. 157]
1917.10.20
október 20. A Központi Hatalmak hadseregei Caporettónál áttörik az olasz védelmi vonalat, és az olaszokat november 10-ig a Piavéig szorítják vissza.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.10.20
Октябрь, 7 (20). Ленин нелегально возвращается из Выборга в Петроград и поселяется на квартире М. В. Фофановой (Выборгская сторона, Сердобольская ул., д. 1/92).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.20
Октябрь, 7 (20). Ленин пишет "Письмо Питерской городской конференции. Для прочтения на закрытом заседании". Ленин избирается почетным председателем Третьей Петроградской общегородской конференции большевиков.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.10.20
Böszörményi Zoltánt két év nyolc hónapi fogházbüntetésre ítélik,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1937.10.20
október 20. A Szegedi Büntető Törvényszék ítéletet hirdet a kaszáskeresztesek perében. (Böszörményi Zoltánt, a mozgalom vezérét 2 év 8 hónapi fogházra ítéli.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.20
Мехлис — Сталину и Молотову о стихотворении Демьяна Бедного «Неумирающий подвиг» (памяти Кирова)
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №206
1937.10.20
Из Улан-Удэ — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №294
1977.10.20
október 20. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Elfogadják a hosszú távú külgazdasági politika és a termelési szerkezet fejlesztésének irányelveit.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.10.21
1907.10.21
Октябрь, 8 (21). В массовой большевистской газете "Вперед" напечатана статья Ленина "Антимилитаристская пропаганда и союзы социалистической рабочей молодежи".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.21
Anton Štefánek: Hospodárské zanědbávání Slovenska Szlovákia gazdasági elhanyagolása In: Národní listy, 1917. október 21. 3.l.
Litván György, Szarka Lászó, Duna-völgyi barátságok és viták, Bp. Gondolat 1997
1917.10.21
Октябрь, 8 (21). Ленин пишет статью "Советы постороннего". Ленин пишет "Письмо к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной области".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.10.21
Троцкий Л.Д.: Письмо в Истпарт (О подделке истории октябрьского переворота, истории революции и истории партии)
Doc. 202
1937.10.21
Из Кирова — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №295
1947.10.21
Vláda zrušila svoje uznesenie z 2. septembra týkajúce sa milionárskej dávky a prijala spoločný návrh Komunistickej strany Československa a sociálnodemokratickej strany, ktorý priniesol viacero druhov jednorazovej dávky či zdanenia. Napokon 31. októbra Ústavodarné národné zhromaždenie schválilo milionársku dávku a daň z prepychu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.10.21
október 21—22. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának ülése Budapesten. (Elnökké Apró Antalt, főtitkárrá Ortutay Gyulát választja.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1977.10.21
október 21. Megnyílik a budapesti Osztrák Kulturális Intézet, október 24-26. Budapestre látogat Willibald Pahr osztrák külügyminiszter.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.21
Schôdza predsedov parlamentov asociovaných krajín s predsedom Európskeho parlamentu (EP), ktorá sa mala uskutočniť v Bratislave 27. októbra, bola zrušená, keď sa predseda EP José Maria Gil-Robeson i podpredsedníčka Európskeho parlamentu M. Hoffová (pre postoj Národnej rady Slovenskej republiky k mandátu poslanca Gauliedera) odmietli zúčastniť podujatia v krajine, ktorá „nerešpektuje základné ľudské práva“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.10.22
1317.10.22
október 22. Pápai adószedők érkeznek Magyarországra. (Az adószedést két és fél év múlva. 1320 márciusában fejezik be.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1637.10.22
október 22. I. Rákóczi György Kemény János parancsnoksága alatt sereget küld a Lupu moldvai vajda és Húszéin szilisztriai pasa által fenyegetett Basarab Máté havasalföldi vajda segítségére.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1807.10.22
október 22. Az országgyűlés feliratban kéri, hogy a király szentesítse a nemesi segélyről és a megajánlott újoncokról szóló törvénycikkeket, s azután adjon időt a bizottsági munkálatok megtárgyalására. (A király ezt november 10-én elutasítja.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.10.22
List Lva Tolstého z 23.10. 1907 Björnsonovi o tom, že citáty o jeho (Tolstého) podpore sú falzifikátom
1907.10.22
Budapesti Hírlap: "Apponyi Albert Felemelt fővel."
doc1
1917.10.22
Массовые митинги в Петрограде в поддержку Петросовета.
1917.10.22
Октябрь, 9 (22). Третья Петроградская общегородская партийная конференция выдвигает Ленина кандидатом в состав Учредительного собрания от Петрограда.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.10.22
október 22—23. A budapesti Nemzeti Színház bemutatja Szomory Dezső Nagyasszony című színművét. (A bemutató antiszemita tüntetéseket vált ki.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.22
Milan Ćurčin — R. W. Seton-Watsonu Pismo šalje preko čehoslovačkog konzulata u Zagrebu; moli informa­cije o razgovoru Seton-Watsona sa Stojadinovićem i o tome kako je Stojadinović primljen u Londonu; opozicija u Srbiji pod svaku cijenu želi rušiti Stojadinovića; držanje vojnih vrhova; priprema broj Nove Evrope posvećen Masarvku; priprema izdanje Pfefferove knjige o sara­jevskom atentatu.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 284
1937.10.22
október 22. Magyarország és Finnország kulturális egyezményt köt Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.10.22
Memorandum čsl. ministerstva zahr. vecí sovietskej strane o priebehu plnenia dohody o výmene obyvateľstva
A csehszlovák külügyminisztérium memoranduma a szovjet külügyminisztériumnak az államközi szerzödés által elöirányzott lakosságcsere bonyolításáról
Советский фактор в Восточной Европе. 1944—1953 гг. В 2-х тт. Документы / Т. 1. 1944—1948 гг. Отв. редактор — Т.В.Волокитина. — М.РОССПЭН 1999
1987.10.22
Informace o Chartě 77 - č. 14
1987.10.22
október 22. Bemutatják a Két választás Magyarországon című filmet (rendező: Kovács András).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.22
Európsky parlament prijal rezolúciu o Slovenskej republike, v ktorej žiadal posilňovanie ľudských práv. Konkrétne spomenul aj nutnosť návratu Františka Gauliedera do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého predtým protiprávne vylúčila koaličná väčšina.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.10.22
Lekársky tím Fakultnej nemocnice v Košiciach uskutočnil prvú operáciu na otvorenom srdci na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2007.10.22
Na Generálnej prokuratúre SR vypovedali ďalší svedkovia. Bol medzi nimi aj mladistvý Róbert K., ktorého svedok označil za útočníka.
2007.10.22
Faktúry stavebnej spoločnosti Molda s.r.o. č. 2007012 (Schwarz), č. 2007010 (Hudák P.), č. 2007011 (Hudák R.) so splatnosťou 22.10.2007 na sumu 3 x 298.823,50 Sk. Príjmové účtovné doklady o platbách v hotovosti za uvedené faktúry zo dňa 22.10.2007
2017.10.23
0787.10.23
Skončil sa VII. ekumenický koncil (II. nicejský), ktorý povolil v Byzantskú uctievanie obrazov svätých. Ukončil sa tak dlhý spor medzi táborom tých, ktorí považovali obrazy svätých za hodné uctievania (ikonidúlia), a obrazoborcami, ktorí uctievanie takýchto obrazov striktne odmietali ako modlárstvo (ikonoklazmus).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1697.10.23
október 23. Savoyai Jenő hg beveszi Boszniában Szarajevót.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1837.10.23
Ľudovít Štúr Boleslavinovi Vrchovskému. 23. 10. 1837
Listy Ľudovíta Štúra I. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1954, s. 123 Dok. 42
1847.10.23
október 23. A horvát országgyűlés felirata a királyhoz. (Kéri, hogy Horvátország a magyar törvényeket hiteles latin fordításban kapja meg; a király szentesítse az 1845. évi gyűlés javaslatát az országgyűlés és a zágrábi közgyűlés összetétele rendezéséről; belügyeikben engedélyezze a nemzeti nyelv használatát.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1897.10.23
Esterhazy sees Schwartzkoppen for the last time.  Later that day, in parc Montsouris, he has a secret interview with du Paty de Clam in disguise, who promises to protect him..
1917.10.23
10 (23) окт. В обстановке конспирации проходит заседание ЦК партии большевиков. В. Ленин добивается принятия резолюции о восстании 10 голосами "за" при 2 "против" (Л. Каменев и Г, Зиновьев) благодаря сообщению Я. Свердлова о готовящемся военном заговоре в Минске. Создано Политическое бюро, куда входят В. Ленин, Г. Зиновьев, Л. Каменев, Л. Троцкий, Г. Сокольников и А. Бубнов.
1917.10.23
Конспиративное заседание ЦК РСДРП. «Вооружённое восстание неизбежно и вполне назрело» - считает Ленин
1917.10.23
Октябрь, 10 (23). Ленин на заседании ЦК партии выступает с докладом о текущем моменте; вносит резолюцию о вооруженном восстании, которая принимается Центральным Комитетом. На этом же заседании создается Политбюро ЦК во главе с Лениным для политического руководства восстанием.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.23
Октябрь, 10 (23). После заседания Центрального Комитета РСДРП(б) Ленин ночует на квартире рабочего-большевика Эйно Рахья (Петроградская сторона, Певческий пер., д. 3, комната 344).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.10.23
Между 10 и 16 (23 и 29) октября. Ленин на квартире М. И. Калинина (Выборгская сторона, Выборгское шоссе, д. 106, кв. 1) встречается с членами ЦК, с которыми обсуждает вопрос о подготовке вооруженного восстания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.10.23
Сталин И.В., Троцкистская оппозиция прежде и теперь: Речь на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 10: август – декабрь 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_08.htm Doc. 366]
1927.10.23
Троцкий Л.Д.: Речь по поводу исключения Зиновьева и Троцкого из ЦК ВКП(б) (Конспект речи, написанный Троцким (ему не дали прочесть речь до конца))
Doc. 203
1937.10.23
Szálasi Ferenc vezetésével több nyilas pártot (Nemzeti Szocialista Párt, Fajvé­dő Szocialista Párt, Nemzeti Akarat Pártja, Magyar Irredenta Tábor) összefogva megalakul a Magyar Nemzeti Szocialista Párt.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1937.10.23
október 23. K. Schuschnigg osztrák kancellár hivatalos látogatásra Budapestre érkezik.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.23
— Egyesülnek a szélsőjobboldali nemzetiszocialista pártok (a Nemzeti Szocialista Párt, a Fajvédő Szocialista Párt, a Nemzeti Akarat Pártja, a Magyar Irredenta Tábor). Az új párt neve: Magyar Nemzeti Szocialista Párt. (Vezére: Szálasi Ferenc.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.10.23
— Az egyesülés után Fiala Ferenc Szálasi rendelkezésére bocsátja az Összetartás című hetilapot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1987.10.23
október 23. Szimbolikusan BatthyányNagy Imre-emlékmécsessé avatják a tüntetők a Batthyány-örökmécsest.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.23
Magyar Fórum: Popély Gyula: Segítség!
maforum_19971023.jpg
2017.10.24
1827.10.24
List Ján Hollého Jurajovi Palkovičovi
Korešpondencia Jána Hollého, ed. Ambruš Jozef, MS Martin 1967 List 19
1897.10.24
Октябрь, 12 (24). Ленин в письме матери, Марии Александровне Ульяновой, сообщает о получении журнала "Вопросы Философии и Психологии", о поездке в Минусинск и Тесинское, о переписке с А. П. Скляренко и И. X. Лалаянцем. Просит выслать каталог Петровской библиотеки.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.10.24
Budapesti Hírlap: "A túróczszentmártoni polgárok köszönö táviratai Björnsonhoz"
doc1
1917.10.24
Začala úspešná masívna protiofenzíva spojených armád Nemecka a Rakúsko-Uhorska proti talianskym vojskám na talianskom fronte. Talianska armáda bola nútená ustúpiť až k rieke Piave, kde začal vyčerpávajúci pozičný boj.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.10.24
Октябрьская революция.
1917.10.24
Решение ЦК РСДРП(б) о начале вооруженного восстания. Захват частями ВРК почты и телеграфа.
1917.10.24
Сталин И.В., Что нам нужно?
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/what_we_need.htm Doc. 158]
1917.10.24
Začala sa úspešná masívna protiofenzíva spojených armád Nemecka a Rakúsko-Uhorska proti talianskym vojskám na talianskom fronte, tzv. 12. bitka pri rieke Soča - Isonzo (resp. tzv. bitka o Caporeto). Porážkou talianskych vôjsk nemeckou armádou pri meste Kobarid (tal. názov Caporeto, nem. Karfreit; Slovinsko) nastal prielom na talianskom fronte. Talianska armáda bola nútená ustúpiť až k rieke Piave, kde sa začali vyčerpávajúce pozičné boje. Boje na talianskom fronte boli ukončené obrovskými stratami na oboch stranách a definitívnou porážkou Talianska 7. novembra. Ich účastníkmi bolo mnoho Čechov a Slovákov, príslušníkov rakúsko-uhorskej armády i zahraničného československého vojska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1927.10.24
Троцкий Л.Д.: В Секретариат ЦК (О стенограмме речи и о хулиганстве членов ЦК и ЦКК)
Doc. 204
1967.10.24
Do Zväzu slovenských spisovateľov prijali dovtedy diskriminovaných autorov, Valentína Beniaka, Emila B. Lukáča, Matúša Kavca, Janka Silana a Milá Urbana.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1977.10.24
Na zasadaní Valného zhromaždenia OSN (Organizácia Spojených národov) v New Yorku (USA) bolo Československo zvolené za nestáleho člena Rady bezpečnosti OSN na roky 1978 - 1979.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1987.10.24
október 24. Beiktatják Harmati Béla püspököt a Déli Evangélikus Egyházkerület élére.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.10.24
- Megalakul a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, október 25.-november 1. A Kínai Kommunista Párt XIII. kongresszusa. Módosítják a szervezeti szabályzatot, többes jelölés bevezetése a legfelsőbb vezető testületek megválasztásakor, október 26-30. Bazalt ’87 elnevezéssel harcászati gyakorlat a Dunántúlon, október 26.-november 1. A veszélyes hulladékokkal foglalkozó világkonferencia Budapesten, október 27-28. Grósz Károly miniszterelnök Lengyelországba látogat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.10.24
24.-26. októbra v Ružomberku a v Černovej konali spomienkové oslavy 90. výročia tragickej streľby. 25. októbra sa v Ružomberku konalo kolokvium historikov. V sobotu 25. októbra sa konalo v Černovej celoslovenské stretnutie filatelistov, pietny sprievod Černovou k rodnému domu A. Hlinku, na ktorom bola odhalená Hlinková bronzová busta, slávnostná sv. omša a pietna spomienka priamo pri pamätníku černovských martýrov. Tu prehovoril prezident Slovenskej republiky M. Kováč, ktorý sa v prejave zmienil aj o Hlinkovi: „Černovský kostol je v tomto zmysle symbolom celonárodného pohybu k naplneniu túžob, ktoré našli vyjadrenie v Hlinkovom zápase o autonómiu, dnes už zavŕšenom v existencii samostatnej Slovenskej republiky." Z ďalších účastníkov sa spomienky zúčastnil podpredseda NR SR Augustín M. Húska, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš a predseda Slovenskej ligy v Amerike Ľudovít Pavlo. V nedeľu 26. októbra program pokračoval slávnostnou sv. omšou v Černovej, ktorú celebroval spišský biskup F. Tondra a ďalšími podujatiami. Z predstaviteľov politických strán vystúpili Ján Slota (SNS), Ján Čarnogurský a Mikuláš Dzurinda (KDH), Viliam Obehauser (KSÚ).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)