2018.01.22
1838.01.22
V Bratislave predložil staviteľ, vodohospodár a projektant trate František Oto Hieronymi plán výstavby prvej konskej železnice v Uhorsku z Bratislavy do Trnavy. Počítalo sa s ročným objemom nákladnej prepravy 600 ton a s dopravou asi 60-tisíc osôb. Ešte v tom istom roku s výstavbou železnice aj začali.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.01.22
január 22. A főrendek elvben elfogadják a közteherviselés elvét a háziadó és az országos pénztár vonatkozásában.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1888.01.22
Felhívás Érsekujvár lakosaihoz - Nyilvános gyűlés a budapesti általános munkás betegsegélyzö és rokkant pénztár fiókja megalakulása alkalmából.
Népszava 1888.01.22 doc1
1918.01.22
Hilsneriáda: Žádost L. Hilsnera o milost z 22. 01. 1918
1918.01.22
január 22—28. Pólában (Isztria) a kirobbanó tömegsztrájk során békét, nemzeti önrendelkezést követelő és az orosz példa követésére felhívó jelszavakat hangoztatnak.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.22
Январь, 9 (22). Ленин участвует в заседании ЦК РСДРП(б), на котором обсуждаются вопросы: распределение сил, о Центральном Органе партии, о Народном комиссариате по иностранным делам, о банках.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.22
Январь, 9 (22). Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о ВСНХ, о вхождении в состав СНК представителя Украинской Советской республики В. П. Затонского и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.01.22
Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Javlja mu pojedinosti u vezi s parastosom; hvali letak o Društvu; nije mu još poznato tko će doći u London; P. Popović nije napustio misao da dođe, ali ne u toku 1928. godine; za sebe ne može reći može li sam doći i kada; zabrinjava afera s talijanskim mitraljezima.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 153
1928.01.22
január 22. A Magyarországi Munkásdalegyletek Szövetségének első csoporthangversenye a budapesti Zeneakadémián. (Február 19. és március 25.: újabb hangversenyek.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.01.22
Článok: Presídľovanie obyvateľstva s Maďarskom - termín predĺžený.
Východoslovenská Pravda 22.I.1948-2
1948.01.22
Článok: Maďarsko zavrhuje revizionizmus
Východoslovenská Pravda 22.I.1948-1
1948.01.22
Článok: Prihlásení Slováci v Maďarsku v ťažkom položení
Pravda 22.I.1948-A, Pravda 22.I.1948-B
1948.01.22
január 22. Petru Groza miniszterelnök vezetésével román kormányküldöttség érkezik Budapestre, hivatalos látogatásra. (24-én aláírják a magyar—román barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.01.22
22. - 23. január. V Bratislave sa konalo zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS), ktoré rokovalo o výsledkoch januárového zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Na uprázdnené miesto prvého tajomníka ÚV KSS (po A. Dubčekovi) zvolili jeho dovtedajšieho blízkeho spolupracovníka Vasila Biľaka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.01.22
Informace o Chartě 77 - č. 2
1998.01.22
Slovensko podľa rokovania Výboru OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) pre daňové záležitosti vyhovelo kritériám kladeným na potenciálnych členov v oblasti daní.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.01.22
Štátna veterinárna správa zakázala dovoz bravčového mäsa z Nemecka, kde sa šíril bravčový mor.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.01.23
1348.01.23
január 23. I. (Nagy) Lajos Aversában kivégezteti Károly durazzói herceget, a többi Anjou herceget pedig Magyarországra küldi túszként.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.01.23
január 23. Szilágyi Mihály biztosítja a Budán tanácskozó főpapokat és bárókat, hogy Hunyadi Mátyás nem fog bosszút állni bátyja. Hunyadi László gyilkosain, mire a főpapok és főurak megegyeznek királlyá választásában.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1858.01.23
Silné mrazy spôsobili zamrznutie Dunaja. Pri Ostrihome (Esztergom, Maďarsko) sa vytvoril ľadový most, ktorý umožňoval prechod cez rieku aj ťažkým vozom. To uľahčovalo obchodný styk medzi lokalitami na oboch brehoch Dunaja, teda Ostrihomom a Parkanom (dnes Štúrovo). 8. február. V Nových Zámkov sa uskutočnil rómsky ples. Čistý zisk z tohto podujatia venovali organizátori na rozvoj tamojšej rómskej školy. 9. marec. V Nemecku ocenili dielo viedenského maliara Karola Ľudovíta Libaia, rodáka z Banskej Bystrice. Za svoj album kresieb z Egypta získal prestížnu Humboldtovu cenu. Litografické dielo Aegypten. Reisebilder aus dem Orient (Egypt. Obrázky z cesty po Oriente) vzniklo na základe výpravy do Egypta a Núbie, ktorú Libai podnikol spolu s grófom Jozefom Breunerom a orientalistom Alfrédom von Kramerom v rokoch 1855 - 1856. 14. marec. V ilavskej väznici sa vzbúrili väzni. Išlo už o tretí pokus za posledné dva roky. V Ilave si odpykávalo tresty vo výške od 10 rokov väzenia až po doživotie 400 mužov, strážilo ich 70 príslušníkov väzenskej stráže. Vzbúrenci využili nedeľné bohoslužby a odzbrojili strážnikov, ktorí ich postupne vpúšťali do kostola nachádzajúceho sa v areáli bývalého ilavského hradu, prebudovaného na väzenie. Privolaná žandárska a vojenská pomoc vzburu potlačila, nevyhla sa však krviprelievaniu. Bilancia bola smutná: na strane vzbúrencov bolo 10 mŕtvych a 23 ranených, zomreli aj 3 strážnici a 11 boli zranení. Následný súd vymeral účastníkom vzbury tresty odňatia slobody vo väzení so sprísneným režimom, pričom traja z nich boli odsúdení na doživotie. Súd však nevyniesol ani jeden rozsudok smrti, naopak, viacerým väzňom uznal ako poľahčujúcu okolnosť, že počas boja skrývali ranených strážnikov za oltárom. 15. marec. Na území Slovenska bolo pozorované čiastočné zatmenie Slnka. 1. máj. V Sučanoch vypukol požiar, ktorý zapríčinila neopatrnosť sluhu v miestnej páleniek Bola zničená veľká časť obce, v plameňoch našla smrť staršia žena a dve deti. Z evanjelického kostola zostali len holé múry, dvom odvážlivcom sa však podarilo zachrániť zvony. Obyvateľstvo sa z tejto katastrofy spamätávala veľmi dlho, požiare však prepukli aj v rokoch 1884, 1889 a 1911. Vtedy už v obci pôsobil dobrovoľný hasičský zbor.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1878.01.23
január 23. Tisza Kálmán miniszterelnök pártja elé terjeszti a gazdasági kiegyezés tervét. Gorove István pártelnök a megállapodást szavazás nélkül elfogadottnak nyilvánítja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.01.23
január 23. Létrehozzák a Hangya fogyasztási szövetkezetét. Károlyi Sándor gr. kezdeményezésére.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.01.23
Korešpondencia B. Björnson - slovakofili: List Björnsona Ed. Ledererovi
doc1, Josef B. Michl: Ke korespondenci BB s EL, Sborník prací FF BU, 1959 doc2
1918.01.23
(по юлианскому календарю - 10-18 января)  III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На нем принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и провозглашена Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР).
1938.01.23
23 januára A. Hlinka na verejnom zhromaždení v Žiline vyhlásil: „Podstatou našej republiky sú: sloboda, demokracia a voľnosť... Národe, bratia, nedajte sa! Za pravdu choďte do boja, do utrpenia. My, ja v mene všetkých nás vám sľubujeme, že Pittsburská dohoda musí sa stať skutkom a že je koniec ďalšieho zavádzania. Ak nás Praha nechce počuť v tomto 20. roku jestvovania republiky, tak povieme: S Bohom, Praho!"
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1938.01.23
Andrej Hlinka na verejnom zhromaždení v Žiline sľuboval, že Pittsburská dohoda sa musí stať skutkom a vyhlásil: „Ak nás Praha nechce počuť v tomto 20. roku jestvovania republiky, tak povieme s Bohom Praha.“
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.01.23
január 23. A Magyar Nemzeti Szocialista Párt politikai gyűlése Pakson. (Festetics Sándor gr., a párt vezére élesen bírálja a választási törvényjavaslatot, amely földművesek és mezőgazdasági munkások százezreinek veszi el a szavazati jogát.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1988.01.23
CSMKJB: Levél a Csehszlovák Köztársaság fennállásának közelgő 70. évfordulója és az ország készülő új alkotmánya alkalmából: a magyar—cseh—szlovák kapcsolatok néhány szempontjáról és a szomszédos nemzeti kultúrák határsávjában élő magyar kisebbség szerepéről (1988/1 — 1988. január 23.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.44
1998.01.23
V Levoči sa uskutočnilo stretnutie 11 prezidentov stredoeurópskych štátov s témou Občianska spoločnosť - nádej zjednotenej Európy. Zúčastnili sa na ňom Petar Stojanov (Bulharsko), Václav Havel (Česko), Arpád Gôncz (Maďarsko), Roman Herzog (Nemecko), Aleksander Kwašniewski (Poľsko), Thomas Klestil (Rakúsko), Emil Constantinescu (Rumunsko), Michal Kováč (Slovensko), Milan Kučan (Slovinsko), Oscar Luigi Scalfaro (Taliansko) a Leonid Kučma (Ukrajina).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.01.23
Predsedovia Maďarského kresťanskodemokratického hnutia (MKDH), Spolužitia a Maďarskej občianskej strany sa dohodli na vytvorení spoločnej volebnej Strany maďarskej koalície (SMK).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.01.23
V dôsledku náhleho oslabenia koruny klesol jej kurz v predposledný januárový týždeň na 4,25 % v rámci 7 % devalvačnej časti fluktuačného pásma, čím dosiahla najnižšiu hodnotu od mája 1997.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.01.24
1458.01.24
Zhromaždenie šľachty na zamrznutom Dunaji v blízkosti Budína, obkľúčené vojskom Michala Siládiho (Szilágyi), zvolilo za uhorského kráľa syna Jána Huňadyho (Hunyadi), Mateja Korvína.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1458.01.24
január 24. után Szilágyi Mihály kormányzó megerősíti a január elején kezdődött pesti országgyűlés végzéseit. Hunyadi Mátyás királlyá választásának feltételeit. (Főbb törvénycikkek: 2.: az ország védelme a királyra, a főpapokra és főurakra tartozik, nemesi fölkelés csak legvégső esetben alkalmazható; 5.: adót sem a kormányzó, sem a király nem vethet ki; 13.: évenként országgyűlést kell tartani a nemesség fejenkénti megjelenésével; 14.: a királyi városok és várak átadandók a kormányzónak; 15.: biztosítja a jobbágyok költözési jogát.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1458.01.24
január 24. A főpapok és főurak döntéséről értesülő köznemesek a Duna jegén Hunyadi Mátyást királlyá kiáltják ki. (Uralkodik 1490. április 6-án bekövetkezett haláláig.) A pesti országgyűlés kormányzónak 5 évre Szilágyi Mihályt rendeli Mátyás mellé. (Szilágyi 1458 nyarán megválik tisztségétől.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1688.01.24
Zemplínsky podžupan František Klobušický odovzdal v Bratislave kráľovi Leopoldovi I. Tôkôliho (Thôkôly) kráľovské insígnie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1688.01.24
január 24. Klobusiczky Ferenc zempléni alispán Pozsonyban átadja I. Lipótnak Thököly fejedelmi jelvényeit: a töröktől kapott athnámét. süveget, botot és zászlót.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.01.24
V Pešti otvorili Národné múzeum pre širokú verejnosť.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.01.24
január 24. A pesti Nemzeti Múzeumot megnyitják a közönség számára.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1888.01.24
Úvodný článok Svetozára Hurbana Vajanského Pohrmieva, v ktorom sa zaoberá nebezpečenstvom vyplývajúcim z okupácie Bosny a Hercegoviny
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [325]
1888.01.24
Úvodník anonymného autora Organizácia, vyzývajúceho k intenzívnej národnej činnosti, najmä v oblasti literatúry
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [324]
1908.01.24
Prečo nesmejú Ľudové noviny popustiť? Keď ste sa už reč nenaučili...
Ľudové noviny, 1908:04/02
1908.01.24
Šľapú ľudské práva (o nútenom výkope poľskej pôdy v Prusku)
Ľudové noviny, 1908:04/01
1908.01.24
Между 11 и 18 (24 и 31) января. В Петербурге выходит I часть II тома Сочинений В. И. Ленина (Вл. Ильина) "За 12 лет" под заглавием "Аграрный вопрос", часть I.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.01.24
Между 11 и 18 (24 и 31) января. В том включены X и XI главы книги "Аграрный вопрос и "критики Маркса"".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.24
(по юлианскому календарю - 11 января)  В ЦК партии большевиков сталкиваются три позиции относительно переговоров в Брест-Литовске: Ленин стоит за принятие предложенных условий мира ради укрепления революционной власти в стране; "левые коммунисты" во главе с Бухариным выступают за продолжение революционной войны; Троцкий предлагает промежуточный вариант (прекратить военные действия, не заключая мира), за который голосует большинство.
1918.01.24
Провозглашение независимости Украинской народной республики четвертым Универсалом Центральной Рады (В составе России УНР была образована еще 20.11.1917 г.).
1918.01.24
Январь, 11 (24). Ленин участвует в заседании ЦК РСДРП(б), выступает с речами по вопросу о мире, делает заметки по выступлениям в прениях. На заседании обсуждается также вопрос о выборах президиума Всероссийского совета профессиональных союзов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.24
Январь, 11 (24). Ленин выступает на втором заседании III Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов с докладом о деятельности Совнаркома.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.24
Постановление НКЮ о тюремных рабочих командах
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №4
1948.01.24
24. - 25. január. V Bratislave sa konal druhý zjazd Demokratickej strany. Prihlásil sa k odkazu Povstania a ku kresťanským ideálom. Hlavný dôraz položil na dodržiavanie demokratických princípov. Zvolil vedenie strany na čele s Jozefom Lettrichom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.01.24
Корреспондент Ассошиэйтед Пресс в Москве Эдди Гилмор — Сталину. Вопросы для интервью
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №248
1958.01.24
január 24. Átadják rendeltetésének a Széchenyi-hegyi (Budapest) televíziós nagyadót.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.01.24
január 24. Az Új Tükör hetilap újra közli az 1955-ös Memorandumot, amelyben írók és újságírók tiltakoztak a kultúrpolitikai sérelmek miatt.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.01.25
1328.01.25
január 25.—február 19. között Meghal Köcski Sándor országbíró. Utódának a király még februárban Nagymartoni Pált nevezi ki. (Tisztségét 1349 nyaráig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1558.01.25
január 25. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. (A papi jövedelmek egy részét a fískus számára rendeli.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1588.01.25
január 25. A lengyel és erdélyi hadak kiverik Miksa főherceg választott lengyel királyt Lengyelországból.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1598.01.25
Kráľ Rudolf I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 17. marca), ktorý rozhodol, že hornouhorským hlavným kapitánom sa mal stať uhorský šľachtic. Kráľovská komora nesmela násilím zaberať majetky. Snem na rok 1598 zmenil systém platenia štátnej dane. Namiesto dovtedajšej daňovej jednotky zvanej porta zaviedol ako daňovú jednotku dom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1598.01.25
január 25.1. Rudolf e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Február 15.: Miksa főherceg a király képviseletében megérkezik; március 11.: az országgyűlés feloszlik; március 17.: a király szentesíti a törvényeket. Főbb törvénycikkek: 2.: a betöltetlen felső-magyarországi főkapitányságot magyar személy kapja; 4.: a háború nagy szükségletei miatt porták helyett házak után szedjék az adót; 31.: a szökött katonákat meg kell büntetni; 39.: a Kamara ne foglaljon erőszakkal birtokokat.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1688.01.25
január 25. I. Lipót szentesíti az 1687. évi országgyűlés törvényeit. (Főbb törvénycikkek: 2—3.: kimondja a Habsburgok osztrák ágának fiágon öröklődő magyar királyságát: 4.: eltörli az 1222:31. törvénycikket, az ellenállási jogot; 6— 7.: az eperjesi rendkívüli törvényszék megszűnik; a kivégzettek özvegyei és árvái kártalanítást kapnak; 9.: a főrangúak birtokaikat az elsőszülöttség jogán osztatlanul öröklődő hitbizománnyá alakíthatják: 17.: a városok országgyűlési meghívásáról az országgyűlés dönt: 21.: megújítja az 1681. évi soproni országgyűlés vallásügyi rendelkezéseit: 26.: nagyszámú idegen főúrnak ad indigenatust.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.01.25
január 25. Mehmed nagyvezér Rákóczi József hercegnek, II. Rákóczi Ferenc fiának, az erdélyi fejedelemségről szóló athnámét ad át Isztambulban.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1808.01.25
január 25. A király Károly Ambrus (osztrák-estei főherceget) unokafivérét és sógorát kinevezi esztergomi érsekké. (Meghal 1809. szeptember 2.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.01.25
január 25. Megjelenik Lipcsében az Ellenőr című ellenzéki zsebkönyv, Bajza József szerkesztésében.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1918.01.25
Abdikovala Wekerleho vláda v Uhorsku, ale panovník ho znova poveril zostavením nového kabinetu.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.01.25
The Serbian Society of Great Britain — Davidu Lloydu Georgeu Upozorava na težak dojam što ga je Lloyd Georgeov govor od 5. I 1918. ostavio u Italiji i među prosavezničkim narodima Austro-Ugarske.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 206
1918.01.25
(по юлианскому календарю - 12 января) Начался Довбор-Мусницкого мятеж - антисоветское выступление 1-го Польского корпуса легионеров в Белоруссии.
1918.01.25
Abdikovala vláda Alexandra Wekerleho v Uhorsku, ale panovník ho znova poveril zostavením nového kabinetu. Ministrom vnútra sa stal Ján Tóth, financií Alexander Popovič (Popovics), spravodlivosti Viliam Vážoni (Vázsonyi), vlastibrany Alexander Surmai (Szurmay), viery a vzdelávania Albert Aponi (Apponyi), obchodu Jozef Steréni (Szterényi), poľnohospodárstva Vojtech Šeréni (Serényi), verejného zdravotníctva Móric Esterházi (Eszterházy), verejného zásobovania Ľudovít Windischgräz, mimoriadneho hospodárstva Vojtech Fôldeš (Fôldes) a ministrom pre Chorvátsko, Slavónsko a Dalmáciu Karol Unkelhäusser.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.01.25
január 25. Wekerle Sándor miniszterelnök és kormánya lemond.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.25
— Megalakul a 48-as Alkotmánypárt. (Wekerle Sándor megkísérli egyesíteni a dualizmushoz hű pártokat.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.25
— A király ismét Wekerle Sándort nevezi ki miniszterelnökké. A kormány tagjai: belügy: Tóth János; vallásés közoktatásügy: Apponyi Albert gr.; igazságügy: Vázsonyi Vilmos; honvédelem: Szurmay Sándor br.; pénzügy: Wekerle Sándor miniszterelnök (1918. február 11-től Popovics Sándor); kereskedelemügy: Szterényi József; földművelésügy: Wekerle Sándor miniszterelnök (1918. február 11-től Serényi Béla gr.); népegészségügy: Esterházy Móric gr.; átmenetgazdaság: Földes Béla; közélelmezés: Windischgraetz Lajos hg; horvát-szlavón-dalmát miniszter: Unkelháusser Károly; a király személye körüli miniszter: Zichy Aladár gr-
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.25
Январь, 12 (25). Ленин пишет распоряжение штабу Красной гвардии об оказании содействия в осмотре железных дорог в Петрограде и его окрестностях для выявления вагонов с хлебом и другими съестными продуктами, а также в поимке спекулянтов и саботажников.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.25
Январь, 12 (25). Ленин выступает на третьем заседании III Всероссийского съезда Советов с заключительным словом по докладу о деятельности Совнаркома. Съезд принимает предложенную фракцией большевиков резолюцию об одобрении политики ВЦИК и СНК и утверждает "Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.25
«Долой гражданскую войну с берегов Дона...» (Обращение полкового комитета 32-го Донского казачьего полка)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №3
1938.01.25
Andrej Hlinka: Ignác Grebáč-Orlov 50-ročný
Slovák, 25. 1. 1938, roč. 20, č. 19, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
1948.01.25
január 25. Az e napon tartott népszámlálás szerint Romániában 1 499 851 fő vallotta magát magyarnak (az összlakosság 9,4 %-a).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.01.25
január 25. A Hazafias Népfront elnökségi ülése. (Az elnöki tisztség ellátásával Apró Antal helyett Kállai Gyulát bízza meg.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.01.25
Письмо В. Каверина секретарю Союза писателей СССР, К.А. Федину
Дело Солженицына.Paris, Editions de la Seine, 1970 doc11
1988.01.25
CSMKJB: Jelentés Duray Miklósnak és az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa Prágában tartózkodó tagjainak találkozásáról (1988/2 — 1988. január 25.)
Kettős elnyomásban 1993, Dok.45
1988.01.25
január 25. Szűrös Mátyás, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának titkára először beszél a Romániából Magyarországra menekülőkről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.01.26
1708.01.26
január 26. Esterházy Pál hg nádor Bécsből levélben meghívja Rákóczit és híveit a király által Pozsonyba február 29-ére összehívott országgyűlésre. (Február 19.; Rákóczi elutasítja a meghívást.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1918.01.26
január 26. A cattarói (Kotor, Dalmácia) hadikikötő munkásai általános sztrájkba lépnek. (Szociális helyzetük javításán kívül az általános békét is követelik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.26
Январь, 13 (26). Ленин принимает уполномоченных Областного комитета Советов Урала Суворова и Антропова, после беседы направляет их в народные комиссариаты продовольствия и путей сообщения и продовольственный отдел ВСНХ с запиской, в которой указывает на необходимость поручить этим товарищам принять самые решительные меры для продвижения вагонов с хлебом из Сибири в Петроград. Ленин принимает делегацию 3-го Курземе кого полка латышских стрелков, направленного на борьбу с Калединым, разъясняет международное и внутреннее положение Советской России и задачи Советской власти в борьбе с контрреволюцией.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.26
Январь, 13 (26). Ленин выступает на Всероссийском Чрезвычайном железнодорожном съезде с докладом, затем отвечает на записки делегатов.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.26
Между 13 и 18 (26 и 31) января. Ленин участвует в работе комиссии III Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по редактированию проекта закона о социализации земли.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.01.26
Andrej Hlinka: Rovná miera pre Maďarov a Slovákov.
Čech, 26. 1. 1928, roč. 53, č. 21, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
1928.01.26
V Bratislave sa zišlo zakladajúce valné zhromaždenie Spolku socialistických akademikov. Až roku 1930 prijal spolok svoje Stanovy, podľa ktorých jeho cieľom bolo „štúdium a propagácia sociálnych vied“.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.01.26
Троцкий Л.Д.: По поводу карикатуры на пораженчество (О Вареекене и статье про пораженчество)
Doc. 980
1938.01.26
Демьян Бедный. «Будем бить!»
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №211
1948.01.26
Jozef Letrich abdikoval z funkcie predsedu Demokratickej strany a Slovenskej národnej rady.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.01.26
január 26. Megalakul az Országos Szövetkezeti Tanács. (Elnöke: Dobi István.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.01.26
CSMKJB: Martin Kvetko levele a Charta 77-nek
Kettős elnyomásban 1993, Dok.42c
1988.01.26
január 26. Egy évezred ötvösremekei címmel egyházi múzeumok gyűjteményéből nyílik kiállítás a Nemzeti Múzeumban.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.01.26
26. -31. január. Prezident republiky Michal Kováč absolvoval návštevu USA. Pri tejto príležitosti ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová vyjadrila podporu demokratickému vývoju na Slovensku a vstupu krajiny do NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.01.27
1528.01.27
Vyslanec kráľa Jána I. Hieronym Laski po návrate z rokovaní v Istanbule oznámil uzatvorenie osmansko-uhorského spojenectva. Osmanský sultán Súleyman I. uznal za uhorského kráľa Jána I.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1528.01.27
január 27.1. Szulejmán szultán Magyarország független királyának ismeri el I. Jánost, és segítséget ígér neki.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1688.01.27
V Levoči zomrel Daniel Sinapius Horčička (*3. 9. 1640, Sučany), spisovateľ a kazateľ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.01.27
Nepokoje v Neapole vyústili do ľudového povstania, ktoré si vynútilo demisiu reakčnej vlády a moc prešla do rúk umiernenej buržoázie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.01.27
január 27. Nápolyban kitör a forradalom.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1888.01.27
List 304. Red. Kraju S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 304
1908.01.27
január 27. Aehrenthal br. közös külügyminiszter az osztrák delegáció ülésén bejelenti a szandzsák-vasút tervét. (A novibazári szandzsákon átvezető vasútvonal megépítése.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.27
Январь, 14 (27). Ленин участвует в совещании президиума Петроградского Совета с представителями продовольственных организаций, выступает по вопросу о мерах борьбы с голодом. Ленин принимает представителей Всероссийского продовольственного съезда, беседует с ними по поводу резолюции съезда.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.27
Январь, в ночь с 14 на 15 (с 27 на 28). Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет проект постановления по вопросу о состоянии продовольственного снабжения Петрограда и о конфликте между наркомом продовольствия А. Г. Шлихтером и Продовольственным советом. На заседании обсуждаются также вопросы о состоянии петроградской промышленности и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.27
Записка по делу Е.А. Карратона
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №25
1918.01.27
Записка в штаб Красной гвардии о командировании красногвардейцев в распоряжение ВЧК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №26
1928.01.27
Mladí prívrženci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) si založili Akademický klub pri HSĽS.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.01.27
Троцкий Л.Д.: Пятое колесо (Анархизм)
Doc. 981
1938.01.27
január 27.: A harmadik értekezleten elfogadják a törvényjavaslatot.) — Pest vármegye törvényhatósága vitéz Endre László gödöllői főszolgabírót választja alispánná. (Az ország első vármegyéjének élére a szélsőjobboldal képviselője kerül.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.01.27
január 27. A Népszövetség pénzügyi tanácsa felszabadítja Magyarországot a pénzügyi ellenőrzés alól.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.01.27
— Az Egyesült Kereszténypárt vezetőségének értekezlete kisebb módosításokkal általánosságban elfogadja a választójogi javaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.01.27
január 27. 100 tisztviselőt elbocsátanak a külügyminisztérium személyzetéből.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.01.27
január 27. Az országgyűlés elfogadja az 1958-as népgazdasági tervjavaslatot.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.01.27
január 27. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának ülése. Az 1/1978. számú határozat főkonzulátus létesítéséről Kolozsvárott. ( → 1977. június 16.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.01.27
V Bratislave zomrela Krista Bendová (*27. 1. 1923, Kráľova Lehota), redaktorka, poetka a autorka detských kníh (Pioniersky pochod, Osmijanko, Opice z našej police a i.).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.01.27
január 27. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára és Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke táviratban köszönti N. Ceau§escut 70. születésnapja alkalmából.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.01.28
1588.01.28
január 28. A király szentesíti az 1587. évi országgyűlés törvényeit. (Főbb törvénycikkek: 2.: az 1582 óta hangoztatott sérelmek ügyében a király a német birodalmi gyűlés lezárása után hívja össze az országgyűlést; 3.: a magyar tanácsnak és minden vele kapcsolatos intézménynek vissza kell adni hatáskörét; 4.: a királyi jövedelmek kezeléséről és a Magyar Kamara hatásköréről az uralkodó a magyar tanács meghallgatása után intézkedjék; 8.: a magyar tanács három hónaponként jöjjön össze; 9.: a magyar tanács meghatározott számú tagja tartózkodjék állandóan a király, vagy Ernő főhg. kormányzó mellett; 10.: az országos jövedelmek és a végvárak ügyében bizottságot küld ki; 16.: megújítja az 1405:6. törvénycikket, amely a budai mértékeket tette országossá; 28.: a király óhajára az országgyűlés elfogadja az új Gergely-féle naptárt, de a régi módon keltezett iratok is érvényesek; 39.: idegeneknek a király ne adományozzon birtokot.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1648.01.28
január 28. A felső-magyarországi hét megyét az 1644. évi linzi béke értelmében Erdélyhez csatolják.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1678.01.28
január 28. Béldy Pál és ellenzéki társai Havasalföld irányába elmenekülnek.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1738.01.28
január 28. Rákóczi József kiáltvánnyal fordul Erdély és Magyarország népéhez. (Bejelenti fejedelemségét és kijelenti: apja nyomdokain kíván haladni. A kiáltvány nem jut el Erdélybe.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1878.01.28
január 28. Megkezdődik a gazdasági kiegyezés képviselőházi vitája.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1878.01.28
— Kerkapoly Károly volt pénzügyminiszter. Szilágyi Dezső jogtudós, egyetemi tanár és néhány társuk kilép a Szabadelvű Pártból.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1898.01.28
Panovník sankcionoval zák. čl. 11/1898, tzv. otrocký zákon, ktorý upravoval právne vzťahy medzi poľnohospodárskymi robotníkmi a zamestnávateľmi, zavádzal robotnícke preukazy a určil podmienky uzatvárania a rušenia zmlúv. Zákon reagoval na rozmáhajúce sa agrárnosocialistické hnutie a bol dôsledne zameraný proti všetkým organizovaným pohybom poľnohospodárskeho robotníctva a na predchádzanie štrajkov v poľnohospodárstve.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1898.01.28
január 28. A király szentesíti az 1898:11. törvénycikket. (Az ún. rabszolgatörvény: szabályozza a mezőgazdasági munkások és munkaadók közötti jogviszonyt; bevezeti a munkásigazolványt, és megszabja a szerződéskötés és szerződésbontás feltételeit.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.28
(по юлианскому календарю - 15 января) Совет народных комиссаров принял Декрет об организации РККА - большевики начали воссоздавать ранее разрушенную российскую армию. Ее организацией занимается Троцкий, и вскоре она станет действительно мощной и дисциплинированной армией (добровольный набор заменен обязательной военной службой, набрано большое количество старых военных специалистов, отменены выборы офицерского состава, в частях появились политические комиссары).
1918.01.28
Феодосийское восстание - вооружённое выступление рабочих и солдат Феодосии - привело к установлению в городе Сов. власти.
1918.01.28
január 28—február 4. A Német Birodalomban általános politikai sztrájkkal tiltakoznak a kormány annexiós követelései ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.28
január 28. Triesztben hatnapos általános sztrájk kezdődik az annexió és hadisarc nélküli béke érdekében.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.01.28
Январь, 15 (28). Ленин пишет письмо в Харьков чрезвычайному комиссару Украины Г. К. Орджоникидзе и главкому В. А. Антонову-Овсеенко, требует принять "самые энергичные ж революционные меры" для посылки хлеба в Петроград. Ленин пишет распоряжение Морскому революционному комитету направить 2000 матросов для военных действий против Центральной рады.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.01.28
Январь, 15 (28). Ленин председательствует на заседании Совнаркома; докладывает об ассигновании 1 млн. руб. Революционному полевому штабу при Ставке верховного главнокомандующего; вносит на утверждение СНК написанный им проект постановления по вопросу о порядке подчинения флотов Балтийского и Черного морей; редактирует проект декрета об организации Красной Армии и проект декрета о суде. Ленин подписывает декрет Совнаркома об организации Ра-боче-Крестьянской Красной Армии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.01.28
28. - 29. január. V Prahe sa uskutočnil zjednocujúci zjazd sociálnodemokratických strán v Československej republike.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1928.01.28
január 28—29. A csehszlovákiai (csehszlovák, német, magyar, lengyel és rutén) szociáldemokrata pártok egyesítő kongresszusa Prágában.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1958.01.28
január 28. Az Elnöki Tanács Münnich Ferencet választja meg a minisztertanács elnökévé. Első elnökhelyettes: Apró Antal; új államminiszterek: Kádár János és Kállai Gyula. Művelődésügyi miniszter: Benke Valéria. (Az 1957. május 9-i kormány valamennyi többi tagja hivatalában marad.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.01.28
január 28. Nyilvános vita a nyilvánosságról. Felhívás a Nyilvánosság Klub megalapítására. (→ október 29.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.01.28
- Megalakul a Menedék Bizottság, a Romániából menekültek megsegítésére.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994