Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-05-09   782  
0
Slovenská sporiteľňa, a.s.poskytujúca kontokorentný úver pre Novocentrum Nové Zámky, a.s. (ďalej len „Dlžník“) vyžaduje toto vyhlásenie od Mesta Nové Zámky ako 100 % akcionára, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky nevykoná žiadne právne úkony, v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť ... že Dlžník sa stane spoločnosťou v kríze... Znie dôvodová správa k Patronátnemu vyhláseniu. A hoci poslanci z primátorovho kŕdľa  takéto čudo ešte nikdy nevideli, predpokladajúc že je to ďalšia zlodejina, zahlasovali svorne a bez zaváhania. A ani neboli ďaleko od pravdy - mestská akciovka totiž s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou tento úver nebude vedie splatiť.  


Záznam zo zastupiteľstva konaného 20. apríla 2022. Sledujte od časovej značky 2:08:02 a všimnite si, zvláštne móresy v novozámockom zastupiteľstve - funkcionárov, ktorí bez okolkov tykajú poslancom...

viceprimátor Kádek, predseda predstavenstva Novocentrum a.s.:
Obdržali ste materiál, ktorý sa týka patronatneho vyhlásenia a súvisí so získaním kontokorentného úveru pre spoločnosť Novocentrum NZ a.s. Ako každý vie, je to spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je Mesto a jednou z podmienok získania tohoto úveru je schválenie vyhlásnia. Jedná sa tu o kontokorentný úver vo výške 15 tisíc Eur, ktorý by bol určený na chod spoločnosti a bežné prevádzkové náklady.
V minulosti  Novocentrum čerpalo kontokorent, dokoncia na vyššiu sumu, teraz žiadame toľkoto a prechádzame do inej banky.

posl. Polerecká: Chcela by som sa opýtať p. posl. Kádeka, kt. je zároveň predsedom predstavenstva že prečo a.s. v tomto roku nepodala daň. priznanie?
viceprimátor Kádek: veľmi jednoduchá odpoveď. p. poslankyňa za prvé, sme ešte v termíne a za druhé čakáme na audit, pani auditorka nestíha kvôli kovidu, ale máme nahlásený audit na začiatok mája a do konca mája určite odovzdáme daň. priznanie aby to bolo konsolidované s mestom a ďaľśími organizáciami. a za druhé máme už predbežnú účtovnú závierku, pokiaľ by vám to pomohlo...

posl. Podbehlý: Predtým sme mali bod záv. účet mesta, kde som si všimol, že my platíme z rozpočtu mesta sumu 185,494. Eur ročne, spoločnosť má tržby na úrovni 211-220 tisíc Eur, t.zn. že my ako Mesto ju dotujeme takouto sumou, nie je to bežná a.s. ktorá vytvára zisk a zarobí si na seba. Nehovorím že nie sú tam nejaké zisky, ale treba pri nej spozornieť, pretože keď sa pozrieme na jej vlastné imanie, tak je záporné - aspoň bolo z poslednej zverejnenej uzávierky 2020, a p. predseda predstavenstva by mohol informovat o hospod. výsledkoch, pretože úver sa neberie len tak pre nič za nič. Ja tu vidím úverovú zmluvu a takisto nerozdelenú stratu za psoledné roky mínus 1.8 mil Eur. Mám návrh na uznesenie: MsZ odporúča primátorovi mesta zrušiť a.s. Novocentrum so sídlom atď. aj s likvidáciou. Ja si myslím že takýto návrh bude v poriadku, konzultoval som to s kolegom G. Katonom, a myslím si, že by sme nemali tískať peniaze do takejto spoločnosti ktorá má záporné čísla.

videprimátor Kádek: p. kolega, sú to pekné reči, vyňaté z kontextu. Za prvé ten obrat ktorý si povedal nie je taký, treba si pozrieť, je o dosť vyšší oproti tomu čo poberá z mesta 185 tisíc - je to spolu. Za druhé, pokiaľ si trošku ekonóm, chcem veriť že áno, tak vlastné imanie a mať hosp. zisk to sú dve veci, ktoré až tak nejdú dokopy. Vlastné imanie bolo zdedené z minulosti so značným číslom a žiaden ekonóm na svete, aby mínus 80 tisíc neviem vlastného imania v priebehu roka dostal do plusu a to dúfam že mi teda dáś za pravdu. Áno sú tu páky, že by to vykrylo mesto ako 100 perc akcionár, tieto možnosti sú, ale zas by to muselo ísť len cez zastupiteľstvo atakďalej. Za druhé. pozri si účtovné závierky od kedy som preberal spoločnosť, pozri si tie kladné čísla a potom hovor, to by som Ťa veľmi pekne poprosil. Nemám už čo dodať (znechutene)

posl. Podbehlý: Mám otvorený FINSTAT aj Register účtovných závierok. K tým obratom. Posledné čísla sú tu Rok 2020: 2011.217 Eur, Zisk 7.800 Eur
Rok 2019 Tržby 230 tis. Eur, strata -5.300 Eur
Rok 2018 Tržby 225 tis. Eur, strata -84 tis. Eur
Rok 2017 Tržby 240 tis Eur, strata -50 tis Eur
takto by sme mohli ísť ďalej, v r. 2015 bola strata -105.912 Eur.
Samozrejme nie je to vinou p. Kádeka, ako bol povedal, ale tá spoločnosť neožila takým drastickým spôsobom, ja tu vidím zisk 7.800 Eur.

p. primátor niekam zmizol, zasadanie vedie viceprimátor Štefánik.

posl. Polerecká: P. preds. predst. spomínal že už má hrubé čísla za tento rok, mohol by ste načrtnúť aká je teraz situácia tejto mestskej a.s.? Či sa už dostanete s tým zákl. imaním do plusu? Stále tam je -45.227 Eur čo zakladá v zmysle OZ potrebu tú spoločnosť zlikvidovať, pretože je predĺžená. Na čo vlastne teraz potrebujete kontokorent? Na zaplatenie daní, alebo je to vôbec životaschopné? Lebo aj keď to voláme Patronátne vyhlásenie, tak sa Vám mesto zaručí za najdrahší úver, lebo kontokorent je najdrahší úver, aký existuje  na svete. Viete nám zaručiť, že tá spoločnosť je teraz je v takom stave, že môže mesto prevziať záruku, že nebude nakladať s akciami a spoločnosť zamrazí, lebo ku všetkému bude musieť žiadať súhlas banky? Prosím načrtnite tioe čśila, aké sú za rok 2021.

viceprimátor Štefánik: nebudeme z toho robiť diskusný krúžok, kto sa chce prihlásiť s faktickou nech sa prihlási teraz, lebo na  konci bude môcť už iba P. Podbehlý.
Na faktickú, Kalmi, sa nedá reagovať faktickou poznámkou, prihlásený do rozpravy v tomto bode je momentálne P. Podbehlý, naňho sú faktické poznámky a on môže záverečnou fakt. poznámkou reagovať na predch. fakt. poznámky.

viceprimátor Kádek: Áno veľmi rád zodpviem, v podstate si tam už to číslo aj povedala, to vlastné imanie sa už pekne začína znižovať (!) a takýto zázrak sa v priebehu roka dvoch nedá urobiť, pretože vieme veľmi dobre že je vysoké. To je zaprvé. Predbežná účtovná závierka bude v teto ťažkej kovidovej situácii - zisk 5,900 Eur po zdanení. Vôbec nesúhlasím s tým že takýto zisk je nízky na takéto tržby atď. Tak si treba pozrieť predošlé roky, aké boli tržby aké boli výnosy a náklady a kam to všetko išlo. To je za ďalšie. Ešte raz hovorím, s tým vôbec nesúhlasím.  Veľmi dobre viete, že posledné 2 roky sa bojuje s Covidom, a spoločnosť ako N. ktorá je držiteľom licencie a prevádzkovateľom NZTV to veľmi poznačilo ako mnoho ďalších. A ja si dovolím tvrdiť, že v tejto situácii to je zázrak že ten zisk sme dokázali spraviť. My sme iśli do šetriacich opatrení, je to aj v správe auditora z prech. roku že vidno, že sa začalo efektívne hospodáriť, a naozaj nás to aj poznačilo, takže hneď dávam aj odpoveď kolegyni, že kontokorent vo výśke 15 tisíc, čo si myslím že vôbec nie je veľká suma, by bol práve na vykrytie týchto záležitsotí, to znamená na bežné prev. veci, platíme nájom, sú tam mzdy, naozaj šetríme, a  touto cestou mojim kolegom môžem len ďakovať, veď musíte vidieť že tá televízia ožíva, či to je v riadnom režime, alebo na Facebooku. Ja si vážim prácu týchto ľudí pretože v tejto kovidovej situácii sme si neraz i poplakali. Ja len toľko.

posl. G. Katona: Každý rozumný hospodár a každý manažér vie, že kedy je treba povedať že dosť. A to čo tu p. Kádek a posl. Podbehlý povedali, sú absolútne dané fakty. A že sme si poplakali... Keď si to zoberieme čisto pragmaticky, kto boli členovia Predstavenstva pred p. Kádekom, keď prebral vedenie? Stačí sa pozrieť do obch. registra. Mňa by však zaujímalo, či v nadväznosti na tie fin. ukazovatele ktoré sú, či je nejaké stanovisko dozornej rady?

viceprimátor Štefánik: Ďakujem, takže už ďalsí  s fakt. poznámkami nie je prihlásený nikto. Peťo Podbehlý máš právo podať akýkoľvek návrh na uznsenie, nechcem Ťa tu ani poúčať, mne to je jedno, môžme hlasovať aj o tom, že zelená je červená, ale tento návrh ktorý si predložil je protizákonný, lebo keby si si naštudoval zák. 369 o obecnom zriadení par. 11 ods. 4 písm. l., prečítam, čo sa tam píše: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, t.zn. zastupiteľstvo by odpopručilo primátorovi mesta vykonať úkon, ktorý je protizákonný a preto ti odporúčam - ale je to na tebe, mne je to naozaj jedno, aké dáš uznesenie červená-zelená-biela môžeš dať, ale jediný orgán ktorý môže zrušovať alebo hlasovať o spoločnosti v ktorej mesto má 100 perc. podiel, je MsZ takže to len k tomu toľko.

posl. Balogh: Spoločnosti stále hrozí konkurz, keďže má záporné vlastné imanie  a viem že p. Kádek ešte v r. 2018 informoval p. primátora o tom, že by najradšej vyhlásil konkurz tejto spoločnosti. To sa neudialo a valné zhromaždenie asi schválilo nejaký ozdravný plán, keďže ďalej funguje spoločnosť. Chcem sa spýtať, prečo a.s. držíme ešte pri živote, prečo už dávno neprebehol konkurz a likvidácia?

viceprimátor Štefánik: Marián poprosím Ťa, ja naozaj nebudem z tohoto robiť diskusný krúžok, nech sa páči, povedz vśetko čo chceš vrámci rozpravy tak ako chceš, tak ako je to v rokovacom poriadku, následne kto chce sa z poslancov prihlási.

posl. Balogh: Ale má to súvis s tým - ja čkám tú odpoveď.

viceprimátor Štefánik: Súvis-nesúvis, budem dodržiavať rokovací poriadok, prosím Ťa povedz čo chceš, následne každý kto chce na Teba reagovať sa môže prihlásiť, a následne ty môžeš záverečnou faktickou poznámkou dpovedať. Takže ja kým vediem toto zastupiteľstvo, tak budem ho viesť v zmysle rokovacieho poriadku. Ďakujem pekne, nech sa páči. Môžeš pokračovať.

posl. Balogh: Takže by som sa opýtal, potom by som pokračoval ďalej. Prečo držím aas N. priživote a neprebehopl konkurz. Ďakujem.

viceprimátor Štefánik: Podotýkam, keď ty budeš mať záv. faktickú poznámku, na ňu už nikto nemôže reagovať. takže ak sa ešte niečo chceš spýtať tak nech sa páči. Ak nie,...

posl. Balogh: Dobre tak by som pokračoval - neviem ako sa to vyvŕbi, takže ešte by som sa p. Kádeka spýtal, ďalšiu vec ohľadom NZTV, najväčším problémom zruśenia N, pokiaľ viem, je že je vlastníkom licencie NZTV, a to bráni tomu, aby to prešlo do likvidácie. V r. 2020 som sa dočítal s novinách SME v rozhovore s p. Kkádekom, že je taká ambícia že sa vytvorí sro a zároveň sa požiada o licenciu na vysielanie NZTV aby mohlo Novocentrum a.s. ísť do likvidácie. Malo sa to udiať ešte v priebehu roku 2020, najneskôr do júla 2021, údajne, podľa toho rozhovoru, ktorý bol autorizovaný. Moja otázka je, v akom je to štádiu, či už sročka vznikla, vzniká, či zámer trvá a požiada sa o licenciu na vysielanie NZTV.
viceprimátor Štefánik: Koho tu máme ešte s faktickou, lebo potom už nebude možnosť sa prihlásiť s faktickou. Nech sa páči, alebo necháš najprv Norbiho, Gabi?

posl. G. Katona: p. predsedajúci, podľa ust. par 15 ods. 13 rokovacieho poriadku MsZ na otázky poslancov vznesené v rozprave odpovedá priamo na zasadutí predkladateľ, primátor, príp. iná vyzvaná osoba. Predsedajúci nie je oprávenný zasahovať do vyjadrení osoby, ktorá má udelené slovo - par. 25. ďakujem.

viceprimátor Štefánik: Beriem na vedomie, môžeš povedaťz čo chceš Gabi, kľudne.

viceprimátor Kádek: Mariánovi Balogovi by som odpovedal... paradoxne si si na dve hneď aj zodpovedal, skúsim tú prvú ka si dobre pamätám, ak nie tak sa ospravedlňujem. Prvá bola, že som predniesol správu v roku 2019 že by som navrhol zrušenie spoločnosti a presne jak si povedal v druhej otázke, áno, konalo sa valné zhromaždenie, kde sme sa ako predstavenstvo dohodli s jediným akcionárom, že nastolíme ozdravný plán a budeme sa snažiť tie výsledky zlepšiť. Tak aby fungovanie spoločnosti bolo efektívne a aby sme dosahovali zisk. Takže tak aj bolo a tak sa to aj deje. Čo sa týka druhej otázky, ak sa dobre pamňatám... týka sa to toho článku? Tam by som chcel jednu vec povedať a tiež si tam povedal, źe ten článok bol autorizovaný, ja si to pamätám, no bohužiaľ ten článok nebol autorizovaný a veľmi dobre si to pamätám ako včera, trošku som to pokladal ako podraz. Takže to je taká odpoveď nato. Áno bolo tam povedané že sa zamýšľame nad vytvorením nového subjektu, teda právneho subjektu sročky, prechod licencií pretože áno je tu problém, ako si aj povedal, že mesto nemôže získať licenciu podľa zákona na prevádzkovanie televízie, takže musí to byť samostatný právny subjekt, či už sročka, alebo akciovka. V podstate tá sročka je veľmi ideálna, ale vieme aká je situácia aj z histórie, takže teraz je to tak ako to je, k tomu sa momentálne neviem ani vyjadriť a myslím že... ešte nejaké otázky tam boli?

viceprimátor Štefánik: Ak si na viac otázok nepamätá, tak ideme ďalej a nech sa páči Marián Balogh záverečná faktická poznámka

posl. Balogh: Stále tu nepadlo, že načo bude použitých tých 15 tisíc Eur z toho kontokorentného úveru

viceprimátor Štefánik: v rôznom sa k tomu kľudne môžeś vrátiť

posl. I. Katona: Ja si myslím,  že keď niekto vyžaduje, aby bol dodržiavaný rokovací poriadok, tak by ho v prvom rade mal poznať a mal by ho dodržiavať. Podľa par. 21 ods. 3 rok. poriadku predsedajúci vedie schôdzu tak, aby mal vecný charakter, vecný priebeh, bez komentovania vystúpení poslancov, atď. Ja poprosím p. presedajúceho, aby tento rokovací poriadok si ctil, a keď to očakáva od ostatných, aby ho dodržiaval sám a svojimi diskusnými vsuvkami nekomentoval vystúpenia poslancov.
Čo sa týka spoločnosti Novocentrum a prerokovávaného bodu.Pri príprave na zastupiteťstvo som sa ako prvé pýtal sám seba, čo to Novocentrum je. P. posl. Kádek dne s povedal, že počas Covidu si aj poplakali. Prosím prejdite sa po Novocentre - mám na mysli ul. G. Bethlena a býv. ruské kasárne polačte si ešte raz. A tí všetci si poplačte, čo ste boli v tých orgánoch spoločnosti, ktorí ste ju rozpredali. Zničili ste celé Novocentrum, dovolili ste zničiť to, čo malo ostať mestským majetkom. A tam si môžete poplakať a až potom nad Covidom. Dokonca boli experti, ktorí dokázali to isté predať dvakrát. Medzi inými aj mestu. Vtedy ste si mali poplakať. Nie teraz plačte nad Covidom. A tí ktorí ste boli v tých orgánoch a niektorí tu ešte aj teraz sedíte, sa zamyslite nad tým, čo ste s Novocentrom spravili, čo tam bolo a aký majetok Novocentrum mal a čo má teraz. A potom sa môžeme začať baviť o nejakom patronátnom vyhlásení. Dovtedy, kým si za toto nikto neponesie morálnu zodpovednosť a azda aj trestnoprávnu raz, keď mestské spoločnosti prestanú byť trafikami pre poslušných poslancov primátora a jemu spriaznené osoby, tak vtedy možno tie spoločnosti začnú fungovať ako by fungovať mali.
Čo sa týka patronátneho vyhlásenia, ja by som mal otázku na p. ved. majetkoprávneho odboru, či časť patronátneho vyhlásenia o tom, že Mesto vystaví ručiteľské vyhlásenie za záväzky Dlžníka vyplývajúce z Úverovej zmluvy atď. je v súlade s ust. par. 17 ods. 5 zákona 583/2004 Zákona o rozp. pravidlách územnej samosprávy, kde sa hovorí že obec a VÚC nesmú prevziať záväzok z úveru, pôžičky, alebo iného dlhu fyzických alebo právnickej osoby, okrem prevzatia záväzku právnickej osoby v zriaď. pôsobnosti obce a VÚC ani záruku za úver, pôžičku, alebo iný dlh fyz. alebo právn. osoby okrem záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej fin. výpomoci zo št. rozpočtu. V prípade, ak by argumentácia mala byť že spol. Novocentrum je v zriaď. pôsobnosti Mesta, tak nie je, tam sú len rozp. a prísp. organizácie. Následne tiež v zmysle patronátneho vyhlásenia, kde je uvedené že Mesto NZ bude na Dlžníka vplývať a vykoná všetky opatrenia potrebné na to, aby podnikateľská činnosť Dlžníka bola riadne a starostlivo vykonávaná, aby všetky záväzky Dlžníka, ktoré vyplývajú alebo súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou, najmä záväzky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou, boli splnené riadne a včas a aby sa spoločnosť Novocentrum nedostala do krízy, tak by ma zaujímal o aký je názor právnehho odboru, či spoločnosť už nie je v kríze. 
Lebo v zmysle Obch. zákonníka par. 67a je spoločnsoť vtedy v kríze, ak jej hrozí úpadok, ak je pomer vlastného imania a záväzkov menej ako 8 ku 100. Zaujímalo by ma, či tieto veci sú v poriadku a najmä, či mesto môže vydať ručiteľské vyhlásenie na záväzok tretej osoby. Lebo ak si myslíte že ano, tak je to samozrejme v poriadku, ak si myslíte že nie, tak to Patronátne vyhlásene by bolo potrebné upraviť.
K pripomienkam mojich predrečníkov - či Novocentrum potrebujeme, či ho nepotrebujeme a načo nám je, tak na to je jednoduchá odpoveď. Potrebujeme ho, kým sa nezníži počet poslancov, ktorých musím niekde upratať aby hlasovali ako chcem. Čiže ak by prešiel Martinov návrh na zníženie počtu poslancov, tak samozrejme logicky sa zníži počet mestských spoločností, kam treba týchto poslancov upratať aby hlasovali ako treba.

viceprimátor Štefánik: Veľmi pekne ďakujem, v prvom rade chcel by som na teba reagovať Ivan, ale ako predsedajúci si ctím rokovací poriadok, tak na teba radšej nebudem reagovať a zároveň nemôžem, áno, ale na druhej strane ako predsedajúci môžem povedať čo len chcem, ale nebudem, ok - keď ti dám slovo, tak môžeš hovoriť dobre? - ale zároveň ako poslanec keď už nebudem predsedajúci na teba budem veľmi rád reagovať....

G. Závodský, ved. majetkoprávneho odboru: p. posl. Katona  ako dobre vierte právny odbor poskytuje právny servis mestskému úradu prípadne poslancom a prípadne komisiám, takže toto Patronátne vyhlásenie nebolo podrobené kontrole maj.-právn.odboru, ale z toho ustanovenia čo ste cirtovali, je zrejmé že Mesto nebude dávať žiadnu záruku, ak tomu dobre rozumiem, MsZ sa zaväzuje iba k tomu, že nebude predávať nejaké akcie a.s. ak tomu dobre ... tak potom ak nie, tak viacej informácií k tomu nemám. Ak je potrebné, predpokladám že predseda predstavenstva na to bude vedieť odpovedať, ešte raz - my ako majetkoprávny odbor sme nemali toto Patronátne vyhlásenie k dispozícii ani sme ho nepodrobovali nejakej právnej analýze.

posl. J. Valent (aktér rozpredaja kasární): Ospravedlňujem sa za môj vstup, ale p. poslanec Katona, bolo by to smiešne, keby to nebolo tak trápne a úbohé, čo tu produkuješ. Prečítať treba zákon o obecnom zriadení, kde  obec a zastupiteľstvo zriaďuje, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby. Takže mandát je tu daný ...  (šum v sále) ... par 11 ods. 4 písm. l, treba si to prečítať. Staviaš sa tu do pozície poučovateľa o rokovacom poriadku, sám ho v každom vystúpení porušuješ. Prebiehaš do iných tém, ako ti napadne, koľko ti napadne, máme teraz bod o Patronátnom vyhlásení, v ktorom sa hovorí že sa obmedzí nakladanie s akciami mesta. To nakladanie prichádza do úvahy, keď sa nad tým zamyslíte, len či predať akcie, alebo nepredať a viete že to neprichádza do úvahy, buď sa spoločnosť zruší, ale nedá sa z tých akcií predávať, zakladať ich alebo niečo iné neprichhádza do úvahy, čiže bavíme sa tu zasa hodiny a vyťahujeme-vyťahuješ čokoľvek čo ti napadne. Ja viem, že je predvolebný časm, rozumiem, ale toto robíš dlhodobo a je to trápne. Nezodpovedá to postaveniu poslanca, nehovoriac o tejto dobe, kedy sme všetci tak trošku viac citliví na to, čo sa deje okolo nás, a takéto tvoje vystúpenia môžu vyvolávať ďalšie reakcie, ja verím, že sa nedočkáme ničoho takého, jako bolo strieľanie vo Vrútkach, alebo podobné veci. Ale ľudia sú - smeješ sa! smeješ sa!  - po zamestnancoch Brantnera strieľajú ľudia gumovými projektilmi z okien a tieto veci sa dejú! My tu máme vnášať určitý, si myslím pokoj, s rozvahou debatovať, riešiť konkrétne veci, tu máme riešiť Patronátne vyhlásenie, nie všetko okolo čo si povedal. Vráťme sa k tomu, jaké riziko prichádza pre mesto týmto prehlásením, ja si myslím, že žiadne. Nehovoriac aj o tom - dobre, pýtali ste sa správne či napreduje spoločnosť pozitívnym tempom, kladným hosp. výsledkom, to je v poriadku. Keď vidím že áno - neviem načo tu treba všetko okolo-dookola vyťahovať a riešiť.
Keby ste sa možná venovali problematike, ktorú stále vyťahujete. Pozreli si hospodárske výsledky, pozreli si z jakých dôvodov to Novocentrum prichádzalo do záporných čísiel, že to v minulosti bola hlavne daň z nehnuteľností, veľká daň za veľké nehnuteľnosti, ktoré sa jej vložili do majetku, mestské nehnuteľnosti a paradoxne mestu dlžala obrovské peniaze za daň z nehnuteľnosti, ono to bolo zle nastavené od začiatku. Nikto kto išiel do ktorejkoľvek spoločnosti tam nešiel pre trafiku, alebo niečo podobné. Ja verím že to raz zažijete, a zistíte, že je to hlavne zodpovednosť. Že nikto v tom nemá nič, len starosti a nervy, problémy ktoré musí riešiť. Že veľakrát stojí v tých spoločnostiach pred rozhodnutím, áno dať návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo sa chytiť rozumu a snažiť sa tú spoločnosť ozdraviť. Ale toto by nemalo byť predmetom. Patronátne vyhlásenie - k tomu by sme sa mali baviť. A verím že tieto moje slová zoberieme v dobrom a skúsime pozitívne riešiť tie veci, nie si tu vyhadzovať na oči. Hlúposti a bez akéhokloľvek základu.
Ďakujem a ospravedlňujem sa ešte raz.

viceprimátor Kádek: Nie som nadšený že sa to dostalo... že to nabralo tento smer, pretože musím dať svojmu predrečníkovi za pravdu, že fakt sa tu jedná o Patronátne vyhlásenie a nechoďme, alebo nemali by sme ísť v tomto prípade, podotýkam v tomto prípade, do nejakej dávnejśej a hlbšej histórie. To by sme si mohli vydiskutovať inokedy. Ale Ivan, ja by som sa Ťa chcel opýtať či si čítal v prílohe to Patronátne vyhlásenie, pretože tam je presne dané. Povedzme si úprimne, že v podstate ide o formalitu. Či sa to niekomu ľúbi alebo nie. Píše sa tam, že  Spoločnosť vyhlasuje, že: (i) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky nevykoná žiadne právne úkony, v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k a) prevodu Akcií na tretiu osobu, alebo b) akémukoľvek vzniku zabezpečenia na Akciách, atakďalej nechcem to ďalej čítať, ale vďalšom bode je  (ii) bude na Dlžníka vplývať a vykoná všetky opatrenia potrebné na to, aby podnikateľská činnosť Dlžníka bola riadne a starostlivo vykonávaná, aby všetky záväzky Dlžníka, ktoré vyplývajú alebo súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou, najmä záväzky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s Úverovou zmluvou, boli splnené riadne a včas. Veď tu je vśetko napísané, takže nemali by sme teraz nasmerovávať túto diskusiu úplne iným smerom.

viceprimátor Štefánik: Záverečná faktická poznámka, Ivan Katona nech sa páči.

posl. I. Katona: Predpokladám že p. posl. Valent je ten, kto bol v tých divokých časoch v Novocentre, keď sa diali také zvláštne veci. Ja si dovolím prečítať, to čo on povedal, to ustanovenie písm. L. On ho ale z nejakého zvláštneho dôvodu neprečítal a ja si myslím preto, že by zistil že mám pravdu - zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby čiže rozlišujme medzi zriaďovaním a zakladaním, to sú dva rozdielne inštitúty a týka sa to dvoch rôznych kategórií právnických osôb.
Zákon o rozpočtových pravidlách hovorí to, že môžeme prevziať ručenie za právnické osoby, ktoré zriaďujeme. Novocentrum sme nezriadili, Novocentrum sme založili. Čo sa týka samotného Patronátneho vyhlásenie, čo p. posl. Kádek čítal, že mesto bude vplývať čo preložené do jazyka bežného človeka nie právne vzdelaného: Mesto bude vplývať nato, aby Novocentrum malo také príjmy a obraty ako má. Čiže mesto počas doby, kým, Novocentrum nesplatí úver, ktorý chce prejesť, opätovne, bude platiť za vysielacie minúty takú sumu ako platí, čo je absoplútne prehnaná. A týmto nepriamo dotuje Novocentrum. S týmto jediným ja mám problém. Mesto nemá prečo vystavovať ručiteľské vyhlásenie, za úver, ktorý Novocentrum nebude vedieť splatiť,. Prečo by to tak malo byť, keď to je - možno, uvidíme - zo zákona zakázané. A že sa jedná o formalitu? Pokiaľ sa jedná o formalitu, tak prečo to tu mám? Keď to je formalita. Tak to tu nemajme. Načo nám to tu je? Tak povedzme že je to formalita, nech to p. primátor podpíše a nech to ide ďalej. Pokiaľ by spoločnosť dokázala  slovami p. Kádeka formalitu - zabezpečiť že ju splatí, nejakou vlastnou činnosťou, aby to aj banke poskytujúcej úver vychádzalo z tých čísiel, tak by táto banka nechcela túto formalitu od Mesta. Lenže evidentne to tej spoločnosti nevychádza a zaručiť sa majetkom všetkých obyvateľov mesta, za to že mesto raz spoločnosti splatí úver a bude dotovať Novocentrum enormnou sumou za vysielanie mestských zastupiteľstiev je neprijatľné. Spoločnosť, pokiaľ dokáže fungovať, nech funguje. Pokiaľ nedokáže fungovať, treba si povedať Končíme, zrušme tú spoločnosť. Ďakujem pekne.

viceprimátor Štefánik: Veľmi pekne ďakujem, prepáč Norbi už nemôžeš faktickou, ale keď dobre pozerám si ďalší prihlásený do rozpravy, takźe nech sa páči.

viceprimátor Kádek: Svoje argumenty som sa snažil povedať aby boli pochopené a tak aby som to aj vyčerpal ale musím teraz povedať ešte jednu vec. Ivan ty si povedal, že enormné sumy, predražené za vysielanie atakďalej. To bolo predtým, pretože to bolo v minulosti. Za predošlého vedenia raz to bolo 36 Eur, potom sa to znížilo za 27 Eur za minútu. Teraz je to 10. Takže myslím si, źe aj toto je už efektívnejšie. K tomu olen toľko chcem povedať a vlastne ja uˇu nemám čo dodať.

posl. I. Katona: Aj suma 10 Eur za minútu je v dobe internertu a dnešných možností ktoré informačná doba ponúka, enormná. Všetci vieme, že to je enormné, technicky zastaralé a neefektívne pre mesto. Je treba sa posunúť ďalej a umožniť ľuďom, ktorí chcú pozerať zastupiteľstvo a chcú mať prístup, za iných okolností technických a hlavne finančných a nie za 10 Eur/min.

posl. G. Katona: V prvom rade ma prekvapuje, že táto vec, toto Patronátne vyhlásenie podľa predložených materiálov nebolo predmetom majetkovoprávnej komisie, čo ma mrzí, lebo ide o obmedzenie nakladania s majetkom mesta a to by ma zaujímalo, prečo tomu tak nebolo a to potom poprosím p. Kádeka že prečo nie, lebo on je predkladateľ materiálu. Na druhej strane  mi nedá nepovedať, že pokiaľ je to formalita, tak nech členovia predstavenstva preberú osobné ručenie za ten kontokorent a máme to vybavené. Keď je to formalita. Na druhej strane majme na zreteli že je to v rozpore zo zákonom, a keby sme aj vo svetle toho pristúpili k rozhodovaniu o tejto otázke, či vôbec môžeme schváliť takéto znenie. Nedá mi nezakončiť to, čo p. Kádek tu odcitoval, totiž to Patronátne vyhlásenie má aj bol II. ktorý hovorí... že budú obmedzené akcionárske práva mesta disponovať touto spoločnosťou.

posl. Valent: Ja si myslím že je správne, že to p. Kádek dal do zastupiteľstva, máme okrem zákonov aj predpisy mesta, zásady hospodárenia s majetkom mesta, čl. 9 hovorí, MsZ schvaľuje vždy - a tuná sú dve ustanovenia, ktoré sa tohoto týkajú, f, g a ešte jedno som tu videl. Sú to presne tie ustanovenia, ktoré sa tohoto prípadu týkajú, takže ten postuop je podľa mňa správny, vráťme sa k meritu veci a hlasujme o Patrionátnom vyhlásení.

viceprimátor Kádek: Kontokorentný úver v minulosti tiež bol čerpaný, dlhé roky, neviem či aj vtedy bola tkáto horúca diskusia okolo toho, lebo vtedy som zrejme ani nebol poslancom, dokonca to boli vyššie sumy a teraz, keďže prechádzame k inému bankovému subjektu s dosť nižšou sumou, tak prečo je okolo toho toľko rečí nerozumiem. A čo sa týka otázky, že prečo som to nedal do majetko-právnej komisie,  podľa môjho názoru to nebolo nutné a poviem úprimne, ani ma to nenapadlo. Pretože MsZ je orgán ktorý by to mal schváliť.

posl. I. Katona: Taktiež postrádam stanovisko maj.práv. komisie, keďže sa to týka majetkových práv mesta, a keďže kolega Valent - predseda maj-práv. komisie správne uviedol zásady, ale zabudol uviesť že paragraf 18 rokovacieho poriadku hovorí že materiály sú spravidla prerokované na mestskej rade, v prísl. komisii ak nerozhodne msZ inak. MsZ nerozhodlo inak, že by tento materiál nemal byť v komisii. Takže poslanci, ktorí ho stanovisko komisie očakávajú, ho očakávajú odôvodnene, keďže rokovací poriadok to hovorí, najmä vo svetle tom, že p. ved. maj-pravn. odboru MsÚ sa nevedel vyjadriť, či je to v súlade so zákonom. Nedám pozmeňujúci návrh, ale som toho názoru, že materiál mal ísť do komisie, nech posúdi či je to vôbec zákonné, a až keď povie že ano, potom o tom možno hlasovať a zvažovať efektivitu vynakladania fin. prostriedkov Novocentrom. Dovtedy o tom  hlasovať je spôsobom, hlasujem lebo mi to povedali a takým spôsobom to odhlasujete ako to bolo predložené. Myslím si že tento spôsob je nešťastný a mali by sme dodržať rokovací poriadok.

viceprimátor Šefánik. Číta pozmeňujúci návrh P. Podbehlého... Peťo keď si mi to priniesol, tak si mi pošepkal "dúfam že teraz to podporíš". Nie nepodporím to a poviem Ti aj prečo to nepodporím. Poviem pár príkladov. Vieme že Novocentrum - (hluk v sále) - ja nekomentujem, ja hovorím teraz, dobre? - Ivan keď Ti dám slovo, môžeś hovoriť Ty. Teraz ja hovorím ako predsedajúci, keď raz Ty budeš predsedajúci, hovor si koľko cchceš a ako chceš. Myslím si, že v prvom rade bolo potrebné to povedať že je iný pozmeňujúci návrh, ako bol daný, ďakujem pekne, že mi dovolíš to pvedať a čo potrebujem poznamenať. Všetci vieme že Novocentrum vlastní licenciu a robí mestskú novozámockú televíziu NZTV. Že je tam vygenerovaný nejaký zisk je určite pozitívne voči minulýmn rokom  a ja za to Norbimu a kolegom ďakujem, že sa im to podarilo a zároveň že môže táto televítzia prostredníctvom Novocentra pokračovať. Asi pred týždňom a niečo som bol tuto vo vedľajšej sále, na stretnutí zástupcov novozamockého klubu Jednoty dôchodcov. Stretol som sa tam asi so 600 novozámockými seniormi a v rámci diskusie či neformálnej diskusie čo bola popri tom, tak veľmi ďakujú novozámockí seniori a to sú práve tí čo nemajú FB a  internet, že sa dostávajú k informáciám o dianí v našom meste či už prostredníctvom dvojtýždenníka CN, alebo prostredníctvom NZTV. Takže napríklad aj títo - Gabi keď Ti dám, slovo môžeš hovoriť - je to úplne k veci a keď sa ja rozhodnem, že tu budem hodinu hovoriť tak budem hovoriť kým predsedám tejto schôdze. Je to k veci? Áno bavíme sa o Novocentre, tak je to k veci. Toľko čo si tu ty s kolegami povedal odveci k teto téme, o tom sa tu nebudem baviť lebo sa tu nebudem baviť. Prosím Ťa, nechaj ma hovoriť ja som ti neskákal do reči. To znamená že či sú to seniori, alebo rôzni iní ľudia ktorí nemajú prístup k internetu, alebo iným sociálnym stránkam na internete, tak ďakujú mestu, že má NZTV a ja za mesto ďakujem kolegom z NZTV za tú prrácu, ktorú robia. Kto si ich prácu neváži, nech sa páči hlasujte za pozmneňujúci návrh o zrušení tejto spoločnosti.

Hlasovanie o návrhu P. Podbehlého o zrušení Novocentra a.s.


Hlasovanie o uznesení o Patronátnom vyhlásení pre Slov. sporiteľňu:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Patronátne vyhlásenie č. 172/CC/22-PV1 mesta Nové Zámky pre Slovenskú sporiteľňu, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 týkajúcu sa Zmluvy o úvere č. 172/CC/22 uzatvorenej medzi Slovenskou sporiteľnou, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 a spoločnosťou Novocentrum Nové Zámky a.s. so sídlom Hlavné námestie 7, Nové Zámky 940 0L IČO: 34 142 495
 
 
 
 Text patronátnej zmluvy:


 


 

K téme si tiež prečítajte:

2020-12-11   Kam sa podela milá pani... alebo ako končia veľké kariéry v malom meste
2020-07-16   Viceprimátor sediaci v kresle predsedu predstavenstva Novocentra si myslí, že firma by mala skončiť...
2020-05-16   Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku
2020-04-03   Dr.Valent má pocit, že utrpelo jeho dobré meno...
2019-11-07   Upozornenie na porušenie zákona a pokuta pre prevádzkovateľa NZTV spoločnosť Novocentrum a.s.
2019-07-16   Trošičku sme to prekombinovali..., alebo záhady okolo pani Hozlárovej...
2019-03-09   Zneužívanie NZTV bude riešiť Rada pre vysielanie a retransmisiu. Príde primátorská hlásna trúba o licenciu?
2018-10-31   Tisztelt barátom, kedves Dénes!
2017-09-20   Korupčná mašinéria zaškrípala... ako to vidím ja
2017-09-13   Niekedy sa aj realitní mágovia utnú. Cestu k Jazdiarni predalo Novocentrum omylom hneď dvakrát - Ako to vidím ja...
2017-05-14   O žobrákoch v samospráve, alebo ako posl. L. Forró lamentoval nad stavom býv. kasární, za ktorý nesie zodpovednosť aj on sám
2017-05-02   A polgármester kinevezte második helyettesét / Primátor vymenoval svojho druhého zástupcu
2017-04-26   Brutálne video z dnešného zastupiteľstva: primátor s predstavenstvom Novocentra in-flagranti
2015-05-22   Zverejnené staré zmluvy Novocentra z kauzy "Rozpredaj areálu býv. kasární v rokoch 2008-2013"
2015.04.04 "Ale musíme byť trošku aj zodpovednejší všetci asi..." (viď časť - polemiku s JUDr. Valentom)
2015.04.02 Informácia o uskutočnených výberových konaniach... s otáznikmi
2015-03-12 "Nech najprv zverejní svoje odmeny hlavný kontrolór!" reagovala na výzvy občanov býv. poslankyňa Ľ. Juríková
2015-02-01 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp
2014-11-18 Poslanec-predseda komisie pre mestské podniky a člen dozornej rady Novocentra sekundoval k utajeným predajom mestského majetku, lebo tak mu zákon kázal...
2014-08.25 V tomto volebnom období stálo "podnikanie" NZTV mesto 30 mil. korún. 6 poslancov v orgánoch a.s. k tomu robilo "křoví" za 90-180 €/mesačne...
2014-06-27 Od r. 2009 preinvestovalo vedenie mesta do vlastnej propagácie cez "noviny zadarmo" 20 miliónov korún
2013-08-15 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť?
2012-08-10 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II.
2012-08-04 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I.
2012-02-17 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení
2012-02-04 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom"
2011-02-11 Zmeny vo vedení mestského podniku Novocentrum
2010-09-06 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x